Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:822 (2015-2016)
Innlevert: 31.03.2016
Sendt: 31.03.2016
Besvart: 08.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): På hvilken måte mener helse- og omsorgsministeren at begrepet desentralisering skal vektlegges i en beslutning om hvor nye strålesentere bør etableres?

Begrunnelse

Det er bred enighet om å øke strålekapasiteten for kreftbehandling i Norge og gjøre den mertilgjengelig for flere pasienter. Rundt om i landet er det nå et sterkt engasjement omkring lokalisering av nye desentraliserte strålesentre. Helse Sør-Øst skal om få uker ta beslutningen om hvor slike sentre skal plasseres innenfor sine sykehusområder. I forkant av denne beslutningen er det utarbeidet ulike fagrapporter som har tatt opp i seg befolkningsgrunnlag, faglig kompetanse og reiseavstander for befolkningen til og fra de aktuelle plasseringsalternativene. Disse rapportene konkluderer i stor grad med at de fleste faglige og befolkningsmessige forhold er tilnærmelsesvis like innenfor Vestfold/Telemark. Mens det for de bosatte pasienter i vestre deler av Telemark og østre deler av Agder vil reiseavstanden for å motta behandling bli uforholdsmessig lang.
Telemark er blant de fylkene som benytter strålebehandling minst i hele landet, samtidig som det er det fylket som de nærmeste årene vil oppleve en større andel aldrende befolkning sammenlignet med gjennomsnittet i regionen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Målet med desentralisering av helsetjenester er å bringe flere av tjenestene nærmere der folk bor. Økt desentralisering har mange fordeler som kortere reisevei og besparelse av tid. Mange opplever også større trygghet i å bli behandlet nært sitt lokalmiljø og lokale nettverk.
I den aktuelle saken som omhandler strålekapasitet er det, ifølge Helse Sør-Øst, påvist store variasjoner i forbruk som kan knyttes til hvor eksisterende stråleenheter er plassert. I dag står Oslo universitetssykehus HF for en svært stor andel av kapasiteten i regionen.
Helse Sør-Øst RHF har signalisert at de vil legge vekt på at en videre utbygging av strålekapasitet skal skje desentralt. Helse Sør-Øst RHF har ansvar for å sikre likeverdige helsetjenester til alle uavhengig av bosted, og jeg legger til grunn at en planmessig fordeling og utbygging av strålekapasitet vil bidra til økt tilgjengelighet i hele regionen og gi et mer likeverdig tilbud til pasientene.