Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:824 (2015-2016)
Innlevert: 31.03.2016
Sendt: 01.04.2016
Besvart: 13.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Vil samferdselsministeren medvirke til at det kan bygges et nytt stoppested på Kongsvingerbanen til erstatning for dagens Auli og Rånåsfoss stoppesteder, og hvordan vurderer han Jernbaneverkets tids- og pengebruk i saken med henblikk på at de nå likevel ikke ønsker å bygge et nytt stoppested?

Begrunnelse

I lengre tid har det blitt arbeidet med å få ned reisetida på Kongsvingerbanen. Som et element i dette arbeidet har det vært arbeidet med å få ned antall stoppesteder. Derfor igangsatte Jernbaneverket, sammen med Nes kommune, Sørum kommune og andre aktører, et arbeid for å opprette et nytt stoppested til erstatning for dagens Auli og Rånåsfoss stoppesteder, for dermed å få ett stoppested i stedet for to.
Både Nes kommune og Sørum kommune har vært positive til dette arbeidet og har konkludert med at alternativet "Sandnes Øst" er det aktuelle alternativet for et nytt stoppested. Etter lang tids arbeid sier nå Jernbaneverket at det ikke er aktuelt å realisere "Sandnes Øst" og at de i stedet vil ruste opp dagens Rånåsfoss stoppested (stasjon).

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet et planprogram og en konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven for nytt stoppested Rånåsfoss/Auli. Hensikten med dette arbeidet har vært å vurdere konsekvenser av alternative løsninger for etablering av nytt stoppested og krysningsspor. Kongsvingerbanen er en enkeltsporet banestrekning med svært begrenset kryssingsmulighet som trafikkeres av både lokaltog, regiontog, utenlands tog og godstog.
Målet for JBVs arbeid har vært:


•Økt transportkapasitet
•Tilstrekkelig lengde på krysningsspor for at 750 meter lange godstog kan krysse
•Doble sett med Flirt-tog skal kunne gå på strekningen. Dette krever tosidig plattform med min 220 meter lengde
•Redusert reisetid for passasjerer
•Økt attraktivitet på stasjonene


JBV støtter vurderingen til Nes kommune og Sørum kommune om at en stoppestedslokalisering ved Sandnes Øst er den beste ut i fra arealutvikling. Imidlertid avdekket grunnundersøkelser utfordrende grunnforhold som vil kreve støttefyllinger i Glomma og massestabilisering av stasjonsområdet på grunn av store leirområder.
Gjennom arbeidet er det avdekket at kostnaden ved etablering av nytt stoppested på Sandnes er 2 til 3 ganger så høy som etablering av stasjon og krysningsspor på Rånåsfoss.
JBV opplyser at Rånåsfoss stasjon vil framstå som en ny stasjon med tosidig plattform, trapperom og heis, bedret innfartsparkering og løsninger for buss, gående og syklende. I tillegg vil dagens krysningsspor bli forlenget. I tillegg skal det i videre reguleringsplanarbeidet ses på et større område for å sikre et godt og effektivt gang- og sykkelvegnett.
Jeg har forståelse for at kommuner arbeider for den løsningen de mener vil være den beste for lokalsamfunnet, men det er samtidig viktig at dette ses opp mot de totale kostnadene. Utredningsarbeidet har vært nyttig og har avdekket viktige forhold som bør hensyntas ved endelig valg.
Jeg vil imidlertid understreke at også en opprusting av Rånåsfoss stasjon vil bidra til å gjøre jernbanen til et mer attraktivt for de reisende i stasjonens omland.