Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:827 (2015-2016)
Innlevert: 31.03.2016
Sendt: 01.04.2016
Besvart: 08.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil regjeringa sørgje for å opprette nasjonale tilbod om tverrfagleg behandlingsopplegg for folk som har opplevd mobbing på jobben, konfliktar med sjefen eller konfliktar etter varsling, slik klinikken Jobbfast ved Haukeland Universitetssjukehus har tilbod om i dag?

Begrunnelse

Jobbfast ved Haukeland Universitetssjukehus tilbyr eit tverrfagleg behandlingsopplegg for folk som har opplevd mobbing på jobben, konfliktar med sjefen eller konfliktar etter varsling. Klinikken har kapasitet til 42 pasientar i året og har no måtte avvise fleire pasientar frå heile landet. Ventelistene er lange.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Vest RHF kan på bakgrunn av informasjon fra Helse Bergen opplyse om at det ennå ikke er tatt stilling til hvorvidt prosjektet "Jobbfast" ved Haukeland Universitetsjukehus skal videreføres eller ikke. På grunnlag av prosjektrapport vil tiltaket bli nærmere vurdert.
Det vil være det regionale helseforetaket som ledd i sitt sørge-for ansvar, som vurderer og tar stilling til hvorvidt etablerte enkelttiltak og prosjekter bør videreføres eller ikke. Jeg legger til grunn at pasienter med psykiske lidelser, uavhengig av årsaken til behovet for helsehjelp, skal få den nødvendige helsehjelpen i samsvar med gjeldende regelverk.
Dersom man konkluderer med at et prosjekt eller et tiltak bør videreutvikles til et nasjonalt tilbud, vil det være det regionale helseforetaket som må fremme slik søknad til Helse- og omsorgsdepartementet.