Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:830 (2015-2016)
Innlevert: 31.03.2016
Sendt: 01.04.2016
Besvart: 07.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): Vil statsråden sikre at sivile saker i Gulating lagmannsrett, som hører hjemme i Stavanger og Haugesund, ikke må føres i Bergen grunnet innsparinger i reisebudsjettet, og slik svekke rettsikkerheten til befolkningen i Rogaland?

Begrunnelse

I et brev til Advokatforeningen ved Sør-Rogaland krets, referert i Stavanger Aftenblad 21. mars 2016, skriver Gulating lagmannsrett at en rekke sivile saker som hører hjemme i Stavanger og Haugesund må føres i Bergen. Det gjelder også en del saker som allerede er berammet i Stavanger eller Haugesund. Bakgrunnen er at lagmannsrettens reisebudsjett er redusert så mye at retten ikke er i stand til å opprettholde reiseaktiviteten på nåværende nivå. I brevet står det «Me er klåre over at desse sparetiltaka kan påføra partane i dei sakene som vert råka ekstra kostnader og understrekar at me finn situasjonen svært lite tilfredsstillande. Med det budsjettet me er tildelt, har me likevel ikkje sett andre løysingar. Diverre er det lite som tydar på at den økonomiske situasjonen vil betra seg, tvert om er signala frå politisk hald at me må rekna med ytterlegare kutt i domstolane sine budsjett.» Det er fra flere hold påpekt at dette vil svekke rettsikkerheten da det medføre store merkostnader for partene i sivile saker. Reise, opphold, tapt arbeidsfortjeneste og lignende kostnader vil fort kunne utgjøre betydelige beløp, og sivile rettssaker er allerede i dag risikofylt grunnet høye kostnader.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg har stor forståelse for at en slik endring av rettssted kan være til ulempe for både det rettsøkende publikum og mange av rettens aktører.
Domstolene er rammebudsjettert og driftsbevilgningen i 2016 overstiger to milliarder kroner. Det er Domstoladministrasjonen (DA) som foretar de nødvendige prioriteringer av disse midlene når annet ikke fastsettes gjennom Stortingets budsjettbehandling.
Når det imidlertid gjelder den enkelte domstols disponering av sine midler, i dette tilfelle Gulating lagmannsrett, er det opp til domstolen å vurdere best mulig utnyttelse av egne ressurser innenfor de rammene styringsdokumentene fastsetter.
DA har ansvaret for å bidra til effektivitet i hele rettskjeden, og prioritere slik at samfunnets ressurser blir utnyttet på beste måte.