Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:832 (2015-2016)
Innlevert: 01.04.2016
Sendt: 01.04.2016
Besvart: 11.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hva vil statsråden gjøre for sikre kjeveortopeder i Utkant-Norge og mener statsråden at det utdannes nok kjeveortopeder i Norge?

Begrunnelse

Oppland er et fylke med lange avstander noe som gjør det viktig å ha desentraliserte helsetilbud. Det er blant annet etablert lokalmedisinske sentre både i Valdres og i Nord- Gudbrandsdalen etter stor innsats fra kommunene i regionen. Tannhelse er også en viktig del av et godt helsetilbud og Nord Gudbrandsdalen har i langt tid vært betjent av en ambulerende kjeveortoped. Han skal nå pensjoneres og det har ikke vært mulig å skaffe erstatter til dette tilbudet. Det betyr at de som skal benytte kjeveortoped kan få mellom 4-7 timers reise til nærmeste spesialist.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Kjeveortopeder er den største gruppen av tannlegespesialister i Norge. De utgjorde over 40 pst av 470 årsverk av tannlegespesialister i 2014, samlet for offentlig og privat sektor. På landsbasis var det i 2014 om lag 25 000 innbyggere per årsverk av kjeveortopeder. Kjeveortopedi er den spesialiteten som har best geografisk fordeling, men det vil være områder i landet som ikke er like godt dekket som i befolkningsrike områder. I perioden 2004 til 2014 har antall årsverk av spesialister i kjeveortopedi økt med om lag 25 pst, mens antall barn og unge i den mest aktuelle alderen for tannregulering har økt med under 5 pst. Dette viser at generell tilgang på kjeveortopeder har vært og er god. Sammenliknet med andre nordiske land har vi en god dekning av kjeveortopeder i Norge.
Det er etablert en nasjonal opptakskomite for spesialistutdanning av tannleger. Komiteen gir råd til universitetene i forbindelse med opptak av søkere til de ulike spesialistutdanningene. Ved vurderingene vektlegges samfunnsmessige hensyn. Søkere med distriktstilknytning til fylker med ekstra behov blir prioritert. Fylkeskommunene er representert i denne komiteen, og disse er oppdatert på innmeldte behov fra alle fylkeskommuner. En del søkere til spesialistutdanning i kjeveortopedi har avtale med fylkeskommunen om å etablere seg i fylket etter endt utdanning. Departementet har satt i gang et arbeid med å utarbeide en utdanningsmodell for tannlegespesialister organisert som en integrert samarbeidsmodell mellom universitetene og de regionale odontologiske kompetansesentre. Når kompetansesentrene er tilstrekkelig bemannet med nødvendige spesialister som også har veilederkompetanse, vil større deler av den kliniske trening av spesialistene kunne foregå ved kompetansesentrene. Dette vil bidra til en bedre geografisk fordeling av tannlegespesialister, inkludert kjeveortopeder.
Representanten viser i sin begrunnelse til at det ikke har vært mulig å skaffe erstatter for en kjeveortoped som har ambulert til Nord-Gudbrandsdal og som nå skal pensjonere seg. De som skal benytte kjeveortoped kan få lang reisevei til nærmeste spesialist. Departementet har fått opplyst fra Oppland fylkeskommune at fylkeskommunen har bidratt til finansiering av lønn under utdanning for en kjeveortoped som etablerer seg på Gjøvik. I tillegg er det to kandidater fra Oppland under spesialistutdanning. Det opplyses videre at det generelt sett er lettest å rekruttere til sentrale strøk. Departementets vurdering er at tannlegespesialistene i økende grad vil jobbe i flerfaglige miljøer med andre tannlegespesialister.
Det er fylkeskommunen som skal sørge for at spesialisttannhelsetjenester er tilgjengelige i fylket. I et land som Norge vil en god del barn og unge måtte reise flere mil for å kunne få spesialistbehandling, uavhengig av hvilken spesialitet det gjelder. Helse- og omsorgsdepartementet har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet lagt til rette for at fylkeskommunene har en innflytelse på opptakskapasiteten av spesialistutdanningen i kjeveortopedi og på hvilke hensyn som skal vektlegges ved opptak. Dette for å sikre den nødvendige geografisk fordelingen. I tillegg vil oppbyggingen av de regionale odontologiske kompetansesentre, som langt på vei finansieres av tilskudd over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, kunne bidra til et nært samarbeid med øvrige spesialister i regionen for å sikre tilbudet til barn og unge med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven. Oppland fylkeskommune er medeier i Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, som ble etablert i november 2015. Dette gir muligheter for eierne av kompetansesenteret til å organisere samarbeidet med spesialistene i fylkeskommunene for på den måten sikre nødvendig tilgjengelighet.
Kjeveortopeder kan som andre tannlegespesialister etablere seg privat uten driftsavtale med fylkeskommune, og samtidig praktisere med stønad fra folketrygden. Så langt har dette i begrenset grad skapt problemer med rekruttering eller etablering av kjeveortopeder. Vi har en rimelig god geografisk fordeling. Jeg ser imidlertid et behov for at kjeveortopedisk spesialistbehandling, på lik linje med øvrige spesialisttjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven, i større grad bør integreres med fylkeskommunenes tannhelsetjeneste. Jeg har derfor gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede ulike forhold ved kjeveortopedisk behandling, og samarbeidet mellom fylkeskommunenes tannleger/tannpleiere og kjeveortopedene. Dette er også forhold som blir viktige i forbindelse med overføring av tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene som del av kommunereformen.