Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:834 (2015-2016)
Innlevert: 01.04.2016
Sendt: 01.04.2016
Besvart: 11.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tone Wilhelmsen Trøen (H)

Spørsmål

Tone Wilhelmsen Trøen (H): Nye tall fra Kreftregisteret viser at under halvparten av kvinner med innvandrerbakgrunn møter opp til screening mot livmorhalskreft. Det er også et faktum at stadig færre yngre kvinner følger screeningen. Et tiltak for å øke oppslutningen om screeningprogrammet kan være å gjøre det lettere tilgjengelig ved at jordmødre i kommunehelsetjenesten gis mulighet til å ta celleprøver fra livmorhals, slik man gjør i Sverige.
Vil helseministeren se nærmere på en slik løsning?

Begrunnelse

Screeningprogram mot livmorhalskreft startet i 1995 og antallet tilfeller av livmorhalskreft er redusert med omtrent 30 %. De siste årene er det observert et økende antall tilfeller av krefttypen hos kvinner under 40 år. Samtidig viser nye tall fra Kreftregisteret at under halvparten av kvinner med innvandrerbakgrunn møter opp til prøvetaking, og også at færre unger kvinner generelt følger anbefalingen om regelmessige celleprøver.
Som et ledd i å styrke kvinnehelsen i Norge, bør screeningprøver kunne gjøres lettere tilgjengelig ved å gi jordmødre i kommunene mulighet til å utføre dette. I Sverige gir jordmortjenesten på helsestasjonene tilbud om celleprøvetaking, i tillegg til familieplanlegging og svangerskapskontroller. Det virker som et godt prinsipp å organisere forebyggende helsearbeid nærmest mulig brukeren. Det er grunn til å anta at unge kvinner i fertil alder oppfatter helsestasjonstjenesten i sin kommune som en trygg, tilgjengelig og kjent arena. Ved Lillehammer helsestasjon gjennomføres et prosjekt for innvandrerkvinner, hvor to jordmødre gir samtaler til kvinner, gratis prevensjon og tilbud om celleprøvetaking. Det bør vurderes om resultater fra dette prosjektet kan danne grunnlag for endret praksis over hele landet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er opptatt av god oppslutning til screeningprogrammene og flere tiltak er iverksatt for å øke oppmøtet til Livmorhalsprogrammet. Kreftregisteret har utført et pilotprosjekt som har undersøkt om utsendelse av invitasjon med tid og sted for prøvetaking i stedet for dagens påminnelser, samt om screening utført av jordmor fører til økt oppmøte. Resultatet av piloten evalueres i disse dager. Foreløpige funn viser at invitasjon med tid og sted til både jordmor og lege økte oppmøtet til Livmorhalsprogrammet. Om invitasjon til jordmor ga større eller lavere oppmøte enn invitasjon til lege, er enda ikke klart.
Helsedirektoratet opplyser at Jordmorforbundet er positiv til at jordmødre tar celleprøver av kvinner som ledd i Livmorhalsprogrammet. Logistikken er imidlertid ikke på plass. Dersom jordmødre skal inkluderes som prøvetakere i Livmorhalsprogrammet, kreves det ifølge Helsedirektoratet, ikke bare en omfattende ny logistikk i Livmorhalsprogrammet, men også at jordmødre gjennomgår spesifikk opplæring og kursing på selve prøvetakningen.
I løpet av de neste årene vil muligens dagens livmorhalsprogram legges helt om. Dersom implementeringen av HPV i primærscreening går etter planen, kan det bli foreslått å implementere HPV testing gradvis i hele landet. Det ville da være rimelig å vurdere hvilken rolle jordmødre skal spille i Livmorhalsprogrammet.
Et viktig tiltak for å få innvandrerkvinner til å delta i Livmorhalsprogrammet er å utarbeide informasjonsmateriale på forskjellige språk. Dette gjelder særlig for påminnelser som sendes ut i Livmorhalsprogrammet. Kreftregisteret har imidlertid ikke hjemmel til å samle inn opplysninger om kvinners landbakgrunn og fødested i dag. Det gjør det vanskelig å få sendt ut påminnelser og informasjon på riktig språk. Departementet arbeider med forskriftsendringer for alle de sentrale helseregistrene, og dette momentet vil vurderes i revisjonen. I mellomtiden utfører Kreftregisteret flere forskningsprosjekter for å undersøke hvilke tiltak som kan bidra til å øke oppmøte hos innvandrere.