Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:847 (2015-2016)
Innlevert: 04.04.2016
Sendt: 04.04.2016
Besvart: 07.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Hva synes justisministeren om politiets anmodning om at jenter ikke bør alene rundt i lokalsamfunnet sitt, og står ministeren bak politiets oppfordring om at befolkningen selv må ta grep og slik innskrenke egen frihet for å være seg selv?

Begrunnelse

Første april meldte Oppland Arbeiderblad at politiet hadde fått rapporter om at et titalls tilfeller av seksuell trakassering av unge jenter i Vestoppland. I følge politiet er det snakk om grupper av gutter eller unge menn av utenlands opprinnelse som står bak kriminaliteten. Etterforskningsleder i Vestoppland PD Bjørn Slåtsveen uttalte til avisen "Det finnes kulturforskjeller mellom Norge og noen andre land som er så store at sånt kan skje. Det kan ofte være greit å gå sammen med noen når man går, i hvert fall for jenter på kveldstid"

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I spørsmålet vises det til tilfeller av seksuell trakassering av unge jenter i Oppland, hvor det i følge politiet er gutter og unge menn av utenlandsk opprinnelse som står bak trakasseringen.
Slike handlinger er helt uakseptable og må møtes med en klar reaksjon fra samfunnets side. Det er for meg et helt grunnleggende prinsipp at et seksuallovbrudd aldri er offerets feil, og at politiet skal sørge for at borgerne ikke må innskrenke egen frihet på grunn av kriminelle personers handlinger. Det er alltid gjerningspersonen som må bære ansvaret for den aktuelle handlingen.
Handlingene er like alvorlige samme hvem som utfører dem. I dette tilfellet viser politiet til at det er gutter og unge menn av utenlandsk opprinnelse, blant disse asylsøkere, som står bak handlingene. Det må uansett ikke herske noen tvil om at det er norsk lov som gjelder.
Grov integritetskrenkende kriminalitet som vold og seksuallovbrudd er særlig vektlagt i sentrale styringsdokumenter. Slik kriminalitet utgjør et alvorlig samfunnsproblem, er en stor belastning for ofrene som utsettes for dette og bidrar til å skape utrygghet i samfunnet. Det er derfor en høyt prioritert oppgave å forebygge og bekjempe slik kriminalitet, samt å etterforske og iretteføre anmeldte straffesaker av denne typen.