Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:853 (2015-2016)
Innlevert: 05.04.2016
Sendt: 06.04.2016
Besvart: 13.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Det er bevilget øremerkede midler over statsbudsjettet 2015 til videreutdanning innen barnepalliasjon med 1,5 millioner kr. Høgskolen i Gjøvik, som når blir en del av NTNU, har meldt sin interesse for dette og har i samarbeid med JLOB (Ja til Lindrende Enhet og Omsorg for Barn) skissert en studieplan og kan ha en videreutdanning klar høsten 2016 i barnepalliasjon.
Når blir midlene til denne utdanningen utlyst og hvilke føringer legger departementet?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet har delegert forvaltningen av en rekke tilskudd til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet er delegert myndighet til å fastsette nærmere regler for hvordan en ordning skal forvaltes, til å behandle søknader og til å fatte vedtak om tildeling.
Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet er pålagt å følge statens økonomiregelverk i sin tilskuddsforvaltning. Dette omfatter blant annet utarbeidelse av tildelingskriterier og oppfølging av opplysninger som legges til grunn for tildeling og som inngår i den etterfølgende rapporteringen.
I tillegg har Helsedirektoratet fastlagte rutiner for behandling av tilskudd. For tilskuddsmottakere som har mottatt tilskudd året før, noe som er tilfelle for Foreningen for barnepalliasjon, må Helsedirektoratet ha tilsendt fullstendig års- og regnskapsrapport før nytt tilskudd kan utbetales i sin helhet.
Jeg har forståelse for at organisasjoner, og kanskje særlig små organisasjoner, kan oppleve de administrative oppgavene knyttet til statlige tilskudd som krevende å forholde seg til. Jeg har fått informasjon om at Helsedirektoratet derfor har hatt en løpende dialog med Foreningen for barnepalliasjon, der det er gitt informasjon og veiledning, samt at det ble utbetalt forskudd på tilskuddet i februar 2016.
Jeg har videre fått informasjon om at Helsedirektoratets behandling av saken i 2016 er gjennomført etter den fastlagte rutinen for tilskuddsforvaltning, og at Helsedirektoratet ikke har oppfattet at dette har skapt spesielle problemer for Foreningen for barnepalliasjon i 2016. Om Foreningen for barnepalliasjon har behov for nærmere informasjon og veiledning, vil Helsedirektoratet gjerne tilby dette.
Ved at statens økonomiregelverk følges, ved å utvikle gode rutiner og praksis for oppfølging av tilskudd, ved at tilskuddsmottakere følger rapporteringskrav og gjennom en god dialog mellom tilskuddsmottaker og forvalter av tilskuddet, bidrar vi til at tilskuddsmottakere får en forutsigbar driftssituasjon og til at organisasjoner, som Foreningen for barnepalliasjon, kan drive sitt viktige arbeid.