Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:865 (2015-2016)
Innlevert: 06.04.2016
Sendt: 06.04.2016
Besvart: 13.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hvor mange flere ansatte ble det i den sentrale helseforvaltningen fra regjeringsskiftet høstet 2013 til mars 2016?

Begrunnelse

I januar 2016 trådte endringer for organisering av den sentrale helseforvaltningen i kraft. Regjeringen sier på sine nettsider at de vil forenkle og effektivisere den sentrale helseforvaltningen, med målsetting om at fellesskapets ressurser benyttes mest mulig effektivt og at befolkningen skal få bedre helsetjenester. Regjeringen gikk til valg på å redusere antallet byråkrater og lovet å redusere antallet offentlige ansatte. Tall fra blant annet SSB, svarbrev til Stortinget knyttet til statsbudsjettet og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) viser noe annet. Jeg ber derfor om en oversikt over økingen i antall helsebyråkrater fra 2013-2016, og perioden 2009-2013.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Oversikter over årsverk i den sentrale helseforvaltningen for perioden 2009 – 20012 og 2013 - 2015 er vedlagt. Tall for 2016 er ikke klare på nåværende tidspunkt.
Når det gjelder tall fra og med 2015 er disse rapportert i ny innrapporteringsordning for årsverk, jf. omtale i Prop. 1 S Helse- og omsorgsdepartementet (2015-2016). Ordningen medfører brudd med tidligere statistikk, og årsverkstallene er derfor ikke direkte sammenlignbare med tall fra tidligere år. Fra 2015 er også timelønte, overenskomstlønte og ledere på lederkontrakt inkludert i statistikken. De nye tallene pr. 1. mars 2015 er i tillegg usikre da det er ulik grad av tilpasning til den nye ordningen.
I følge oversikten per. 1. mars 2015 har Folkehelseinstituttet økt med 116 årsverk sammenlignet med tall per. 1. mars 2014. Av dette er 23 årsverk knyttet til den nevnte usikkerheten som følge av ny innrapporteringsordning. Av den reelle veksten er vel 25 årsverk knyttet til innlemming av Giftinformasjonen pr. 1. januar 2015. Eksternfinansierte oppdrag har økt med nærmere 27 årsverk. Den resterende økningen er knyttet til nye oppgaver, herunder sykdomsbyrde-prosjektet, vaksineprogrammet, helseregistre mv. Helsedirektoratet har hatt en reell økning på om lang 150 årsverk i samme periode. Av dette er vel 120 årsverk knyttet til fagområdet e-helse og IT-området i Helsedirektoratet/Helfo. Over 13 årsverk er overført fra Kunnskapssenteret til Helsedirektoratet knyttet til fagområdet pasientsikkerhet, mens tre stillinger er overført fra NAV til sekretariatet for Statens seniorråd. Helfo har styrket bemanningen med åtte årsverk som følge av nye oppgaver. Øvrige endringer er knyttet til arbeidet med pakkeforløp kreft, spesialistutdanning, Omsorgsplan 2020, medisinsk utstyr, tannhelsefeltet, rehabilitering mv.
Regjeringen legger vekt på en effektiv bruk av fellesskapets ressurser, og har derfor innført en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform som forutsetter at statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. I den sentrale helseforvaltningen gjennomføres en strukturreform som reduserer antall underliggende etater fra 15 til 11. Organiseringen vil samle fagmiljøer og legge til rette for mer effektiv helseforvaltning slik at samfunnets ressurser utnyttes bedre.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedleggene i pdf-format