Skriftlig spørsmål fra Truls Wickholm (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:866 (2015-2016)
Innlevert: 06.04.2016
Sendt: 07.04.2016
Besvart: 12.04.2016 av finansminister Siv Jensen

Truls Wickholm (A)

Spørsmål

Truls Wickholm (A): Ifølge SSBs Arbeidskraftundersøkelse er 72 000 unge hverken i jobb eller under utdanning.
Hvor mye ville verdiskapingen økt dersom denne gruppen var i arbeid?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Sysselsettingen blant ungdom er særlig påvirket av konjunktursvingninger. I forbindelse med finanskrisen var det en markert nedgang i sysselsettingen blant ungdom i aldersgruppen 15-24 år i 2009, men også i årene 2010 og 2011 avtok sysselsettingen blant ungdom. I 2015 utgjorde andelen sysselsatte i aldersgruppen
15-24 år 51,1 pst. Det er om lag på samme nivå som i 2011, men 7 prosentenheter lavere enn i 2008.
Det er store kostnader, både for den enkelte og for samfunnet, ved at unge står utenfor arbeidsmarkedet. I 2015 var det i gjennomsnitt 72 000 personer i aldersgruppen 15-29 år som ikke var i arbeid eller i utdanning. Det tilsvarer 7 pst. av befolkningen i denne aldersgruppen. Det er imidlertid komplisert å gi anslag for økt verdiskapning ved at denne gruppen kom i arbeid. Blant annet måtte en gjort forutsetninger om arbeidstid og produktivitet for de som står utenfor arbeidslivet. Vi har lite grunnlag for å anslå slike effekter.
Manglende fullføring av videregående opplæring øker risikoen for frafall fra arbeidslivet. Det er videre bekymringsfullt at ungdom blir uføretrygdet. Regjeringen vil motvirke at unge faller utenfor utdanning og arbeidsliv og sørge for at de kommer raskt i opplæring og aktivitet. I 2016 har regjeringen iverksatt en egen ungdomspakke med både arbeidsrettede tiltak og tiltak rettet mot utdanning.