Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til næringsministeren

Dokument nr. 15:867 (2015-2016)
Innlevert: 06.04.2016
Sendt: 07.04.2016
Besvart: 15.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Panama Papers avslører svært beklagelig atferd av Norges største bank DnB i perioden 2006 til 2009. Samtidig forteller tidligere finansminister Kristin Halvorsen at hun i 2007 var kjent med DnBs anbefaling av skatteparadiser for enkelte av sine kunder, og at hun tok dette opp med banken.
Kan statsråden bringe på det rene hva som faktisk ble gjort i sakens anledning i 2007, og av hvem, slik at vi kan få klarlagt hvordan staten som eier fulgte opp den informasjonen daværende regjering hadde?

Begrunnelse

Statens 10 prinsipper for eierstyring nedfelt i regjeringens eierskapsmelding, stortingsmelding nr. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap, er tydelige. Likeledes er den rollefordeling som i meldingen trekkes opp mellom staten som eier og selskapenes styre klar.
Det er bred politisk enighet om de 10 prinsippene for statlig eierskapsutøvelse. De samme 10 prinsippene som nå gjelder, er for alle praktisk formål en videreføring av den forrige rødgrønne regjeringens prinsipper. Det gjelder også knyttet til prinsipp nr. 10 om samfunnsansvar, selv om denne regjeringen har strammet inn ordlyden betydelig. Selskaper staten har eierskap i skal nå arbeide målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar, og skatteparadiser er nå beskrevet spesielt og med en tydelig forventning til selskapene. I den rødgrønne regjeringens eierskapsmelding, stortingsmelding nr. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi, het det at selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar.
Både i Solberg-regjeringens og i Stoltenberg-regjeringens eierskapsmeldinger fremgår det likevel tydelig at det er eierdialogen med selskapene som er det viktigste virkemiddelet for å følge opp selskapenes arbeid med samfunnsansvar. Så langt har det i mediene kommet frem at tidligere finansminister Halvorsen i 2007 fikk informasjon om DnBs virksomhet, og at hun på det tidspunktet tok dette opp med bankens ledelse. Det var imidlertid da, som nå, næringsministeren som hadde ansvaret for eierdialogen med DnB. Det er derfor av stor interesse å få kartlagt hvorvidt denne problemstillingen på det tidspunkt var en del av eierdialogen mellom staten som eier og DnB, slik eierskapsprinsippene forutsetter.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Statens eierskapsutøvelse er beskrevet i eierskapsmeldingen, Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap. Her beskrives blant annet statens eierskapsprinsipper og rolledelingen mellom eier og selskapsledelse.
Slik det fremgår av eierskapsmeldingen er det etablert et skille mellom statens utøvelse av rollen som eier og dens utøvelse av øvrige roller, inkludert de som ligger til Finans-departementet og Finanstilsynet mv, knyttet blant annet til relevante regulatoriske forhold. Tilsynsvirksomheten skal utøves av de statlige tilsynsmyndighetene og ikke av den statlige eierutøvelsen.
Rollefordelingen er ikke til hinder for at staten i eierdialogen formidler tydelige forventninger til at selskapene arbeider systematisk med sitt samfunnsansvar og er ledende på sine områder, slik det fremgår av eierskapsmeldingen. I de årlige samfunnsansvarsmøtene gjennomgår departementet statens forventninger og ber selskapene redegjøre for vesentlige områder på samfunnsansvarsområdet. Det forventes da at selskapene kommenterer på områder staten har forventninger på – der det er vesentlig for deres forretningsdrift. Temaer i disse møtene med DNB de siste årene har blant annet vært etikk, varsling, økonomisk kriminalitet, antikorrupsjon, omdømmevurderinger mv.
Med utgangspunkt i skillet mellom de ulike statlige rollene som omtalt over, ville en naturlig oppfølging fra statens side av daværende finansminister Halvorsens uttalelser i august 2007 vært en kontakt mellom selskapet og Finansdepartementet eller daværende Kredittilsynet. Jeg viser til Finansdepartementet for nærmere informasjon om hva det foretok seg i sakens anledning. NRK oppgir at Finanstilsynet i august 2007 tok kontakt med Finanstilsynet om saken.
Statens generelle forventninger tilknyttet blant annet etikk, varsling, økonomisk kriminalitet, antikorrupsjon og omdømmevurderinger mv. er som beskrevet over tema i eierdialogen. DNBs aktiviteter i Luxembourg var ikke tema i eierdialogen med DNB før i 2014. Jeg er imidlertid ikke kjent med alle forhold under mine forgjengere.