Skriftlig spørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til næringsministeren

Dokument nr. 15:873 (2015-2016)
Innlevert: 07.04.2016
Sendt: 08.04.2016
Besvart: 15.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Hvilke spørsmål rettet Nærings- og fiskeridepartementet eller næringsministeren til DNB i 2014, knyttet til DNBs aktivitet i og befatning med skatteparadiser og hemmeligholdsjurisdiksjoner, og hva var det ordrette svaret fra DNB på departementets eller statsrådens spørsmål?

Begrunnelse

Til VG den 6. april 2016 uttalte næringsministeren følgende:

"– Vi har gått gjennom vårt departement, og i min periode vet jeg i hvert fall at dette forholdet har vært tatt opp og besvart fra DNBs side, sier næringsministeren til VG.

– Hva var tatt opp og hvordan ble det besvart?

– Skatteparadiser og Luxembourg ble tatt opp i 2014, blant annet"


Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Statens eierskapsutøvelse er beskrevet i eierskapsmeldingen, Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap. Her beskrives blant annet statens eierskapsprinsipper og rolledelingen mellom eier og selskapsledelse.
I oppfølging av statens forventninger til selskapene er eierdialogen sentral: Selskapenes arbeid med samfunnsansvar, inkludert problemstillinger knyttet til skatt, etikk og anti-korrupsjon mv., tas opp i departementets møter med selskapene. Det er redegjort for denne kontakten i eierskapsmeldingen. I slike møter gjennomgår departementet jevnlig statens forventninger og ber selskapene redegjøre for vesentlige områder på samfunnsansvarsområdet. Det forventes da at selskapene kommenterer på områder staten har forventninger på – der det er vesentlig for deres forretningsdrift.
I de årlige samfunnsansvarsmøtene med DNB, som med andre selskaper i departementets portefølje, diskuteres aktuelle temaer, inkludert styrenes ansvar og involvering i arbeidet med samfunnsansvar og hvilke retningslinjer, systemer og tiltak selskapene har for å ivareta sitt samfunnsansvar. Temaer i disse møtene med DNB de siste årene har blant annet vært etikk, varsling, økonomisk kriminalitet, antikorrupsjon, omdømmevurderinger mv.
I november 2014 kom det frem gjennom eierdialogen, medieoppslag og henvendelse spørsmål om DNBs aktivitet i Luxembourg. Departementet tok på bakgrunn av dette 9.12.2014 kontakt med DNB om bankens skatteavtaler i Luxembourg. NFDs henvendelse er vedlagt. På bakgrunn av denne ga DNB et svar 10.12.2014. Svaret fra DNB er vedlagt.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegg i pdf-format