Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:881 (2015-2016)
Innlevert: 08.04.2016
Sendt: 08.04.2016
Besvart: 15.04.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Anette Trettebergstuen (A)

Spørsmål

Anette Trettebergstuen (A): Hva synes statsråden om at enkelte kjeder bryter regelverket, hvordan mener statsiåden regelverket skal forstås, og hva vil statsråden giøre for at regelverket respekteres og overholdes?

Begrunnelse

Reitangruppen anmeldte Coop og NorgesGruppen for brudd på helligdagsloven ved sin praksis med søndagsåpne butikker. Saken ble henlagt, og i etterkant har Rema aksjonistisk åpnet flere av sine butikker. Det reageres, fra bransjen selv, og fra folk flest. Politiet og Arbeidstilsynet reagerer ikke, og hittil har regjeringen ikke sagt hva de mener om at regelverket tolkes svært liberalt og brytes.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Departementet har hatt på høring forslag til lovendringer som kunne ha gitt større fleksibilitet og mindre konkurransevridning mellom ulike typer utsalgssteder. Dagens lov har mange unntak fra påbudet om å holde stengt på helligdager, og unntakene skaper en del forskjeller.
Fram til lovbestemmelsene eventuelt endres, gjelder dagens lov. Jeg vil understreke at jeg forventer at de som driver faste utsalgssteder, respekterer og overholder gjeldende rett.
Åpningstidsbestemmelsene i helligdagsloven har en lang forhistorie og tolkes blant annet i lys av forarbeidene. Utsalgssteder som i det vesentlige selger kiosk- eller dagligvarer, og som har en samlet salgsflate som ikke overstiger 100 kvadratmeter, må fremstå som et selvstendig butikklokale med fast monterte vegger og egen inngang. Det er ikke anledning til å bruke bevegelige skillevegger eller lignende for å unngå påbudet om å holde stengt på helligdager, jf. Ot.prp. nr. 11 (2002–2003) Om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred mv. på side 7. I tillegg er det fastsatt i loven at utsalgssteder som ikke åpenbart oppfyller kravet om salgsflate, ved takst eller på annen tilfredsstillende måte skal kunne dokumentere salgsflatens størrelse. Mangelfull dokumentasjon i disse tilfellene medfører at et utsalgssted ikke anses unntatt fra påbudet om å holde stengt, jf. lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 femte ledd siste punktum. Reglene er derfor klare. Det er ikke opp til de enkelte butikkeierne eller bransjen å avgjøre hvordan regelverket skal tolkes.
Håndhevelse av åpningstidsbestemmelsene er det politiet som gjør. Brudd på bestemmelsene i helligdagsloven kan sanksjoneres, og det finnes eksempler på butikkeiere som har fått bot og inndragning av omsetning etter politiets inngripen. Arbeidstilsynet kan også føre tilsyn etter arbeidsmiljøloven, som blant annet har nærmere regler om søndagsarbeid.