Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:883 (2015-2016)
Innlevert: 08.04.2016
Sendt: 08.04.2016
Besvart: 14.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Statsråden har bebudet en proposisjon om omorganisering av nivåene i kriminalomsorgen i Prop. 1 S (2015-2016), kap 3.2.
Når kommer den til Stortinget?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet sendte 22. juni 2015 høringsnotat med forslag om omorganisering av kriminalomsorgen og endringer i straffegjennomføringsloven mv. til berørte instanser med høringsfrist 25. september 2015. Saken er under behandling i departementet.