Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:889 (2015-2016)
Innlevert: 08.04.2016
Sendt: 11.04.2016
Besvart: 15.04.2016 av fiskeriminister Per Sandberg

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Jeg viser til svar på spørsmål om eventuell Findus-etablering i Mehamn i Dokument nr. 15:699 (2015-2016) der statsråden skriver: "Jeg har på det nåværende tidspunkt ikke konkrete tiltak om å tildele ekstraordinære kvoter til Mehamn, men jeg vurderer løpende hvilke muligheter som finnes og hvilke tiltak som kan være av betydning."
Har statsråden nå noen konkrete tiltak på blokka, har statsråden kontakt med Findus og Gamvik og hva vil statsråden foreta seg for å tilrettelegge for etablering i Norge og Mehamn?

Per Sandberg (FrP)

Svar

Per Sandberg: Jeg har ikke besluttet konkrete tiltak i denne saken. Nærings- og fiskeridepartementet vurderer fortsatt ulike alternativer som eventuelt kan legge til rette for at Findus etablerer seg i Norge og Mehamn.
Vi må se nærmere på konsekvenser av ulike mulige tiltak, blant annet om tiltak for å sikre stabil råstofftilførsel til et ny-etablert anlegg vil innebære endring av fordelingen av kvoter mellom grupper og mellom fartøy. Jeg vil også måtte vurdere hvorvidt de synspunkt som ble fremmet i næringskomiteens innstilling til sjømatindustrimeldingen, Innst 215 S (2015-16), eller Stortingets vedtak ved behandlingen av meldingen, begrenser de muligheter jeg har. Det vurderes også i hvilken grad tiltak som vil kunne styrke en ny-etablering ett sted (eksempelvis økt råstofftilførsel til et enkelt område) vil kunne svekke eksisterende, etablerte anlegg som foredler fisk.
Vi må også ta i betraktning havressurslovens regler om tildeling av kvoter og de grenser loven setter for dette.
Jeg har ikke løpende kontakt verken med Findus, ordføreren eller andre i Gamvik kommune.