Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:892 (2015-2016)
Innlevert: 08.04.2016
Sendt: 11.04.2016
Besvart: 15.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden redegjøre for hvordan OPS- løsningen Universitetssykehuset Nord- Norge har valgt for nye kontorbygg er en riktig og god prioritering av investeringer, og har statsråden godkjent denne investeringsbeslutningen?

Begrunnelse

I Altaposten 05.04.2016 opplyses det at OPS-løsning med det private selskapet Consto for nytt kontorbygg vil koste UNN 216 millioner kroner. UNN har planlagt for et nytt kontorbygg med tre etasjer på toppen av PET-senteret med en ramme på 99 millioner. Ifølge Altaposten blir totalprisen for de 4 000 kvadratmeterne med kontorer 216 millioner kroner, fordi prosjektet gjennomføres som en finansiell leasing med leiepris på 8,64 millioner kroner per år over 25 år. UNNs styreleder, Jorhill Andreassen, sier i følge avisen til Nord24.no:

- Alt er klappet og klart. Det er inngått avtale, så det er bare å gå i gang. Det er absolutt en gladsak. Styrelederen uttaler også: - Hadde vi hatt pengene hadde vi finansiert det selv, men dette var en gyllen anledning til å skaffe finansiering.
I svar 24.02.2016 (Dokument nr. 15:614 (2015-2016)) skriver Helse- og omsorgsministeren: "De regionale helseforetakene har stort fokus på at tildelte midler brukes på en best mulig måte. Jeg vet at Helse Nord har en stram kontroll med investeringsprosjektene i sin region og har utarbeidet retningslinjer for å sikre riktig og god prioritering av investeringer. OPS-prosjekter er investeringer og skal følge de samme vurderingskriteriene som andre investeringsprosjekter i regionen. Bestemmelsene skal sikre et fullstendig beslutningsgrunnlag hvor kvalitet, økonomi, organisasjonsutvikling og andre konsekvenser er vurdert."

Spørsmålsstilleren mener Helse- og omsorgsministeren må klargjøre om han mener dette er en riktig og god investering for et statseid helseforetak som UNN, også når prosjektet blir om lag dobbelt så dyrt som beregnet. Spørsmålsstilleren mener også statsråden bør klargjøre hva han mener er alternativene til OPS- finansiering, herunder om staten kan innta en annen rolle og bidra til finansieringen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Styret i Helse Nord RHF godkjente den 16. mars 2016 at Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) kan inngå en finansiell leieavtale for å bygge på tre etasjer med kontorareal på PET-senteret i Tromsø. Den finansielle leieavtalen er senere blitt godkjent av meg gjennom eget foretaksmøte.
Leieavtalen er på 8,64 mill. kroner over 25 år og inkluderer avdrag og kostnader, med mulighet for tidligere utkjøp. Slik jeg kjenner saken er ikke denne avtalen dyrere enn tidligere beregnet. Videre er avtalen ikke en OPS-avtale, men en ren finansiell leasingavtale hvor den eksterne part ikke skal ha ansvar for driften i bygget.
Helse Nord og Universitetssykehuset i Nord Norge har i tråd med sine retningslinjer gjennomført analyser og utredninger hvor både kvalitet, økonomi og andre konsekvenser er vurdert. Kostnader ved den finansielle leieavtalen er vurdert opp mot alternative løsninger, hvor både bygging i egen regi, senere påbygging samt videreføring av nåsituasjonen er vurdert. Disse løsningene er blitt vurdert som dyrere og mindre hensiktsmessig enn den finansielle leieavtalen. Nåsituasjonen er at UNN leier kontorlokaler i Tromsø for mer enn 12 mill. kroner årlig.
UNN og Helse Nord RHF har ansvar for å bruke sine midler på en best mulig måte. I denne aktuelle saken har de vurdert de ulike alternativene som viser at det gir en økonomisk gevinst å bygge kontoretasjene nå gjennom en finansiell avtale. Flytting av kontorlokaler fra ulike lokasjon til PET-senteret vil også gi ikke prissatte driftsfordeler for sykehuset.