Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:900 (2015-2016)
Innlevert: 12.04.2016
Sendt: 12.04.2016
Besvart: 21.04.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak som er igangsatt og planlagt for å korte ned og effektivisere saksbehandlingstiden, hvor mange asylsaker UDI planlegger å behandle i løpet av våren og om statsråden mener det er noe å lære av det som skjer i Finland?

Begrunnelse

Mange av asylsøkerne som kom til Norge i fjor vil komme til å få opphold i Norge. Det er derfor avgjørende for integreringen at vi sikrer en mest mulig effektiv saksbehandling, slik at de som skal bli her kan bosettes og bli en del av et lokalsamfunn. I dag er det omtrent 20.000 personer som bor i mottak og venter på svar på asylsøknaden, og over 13.500 av dem venter på intervju. De første to månedene i år er 1.200 saker realitetsbehandlet i UDI, og det ble fattet vedtak i 1.600 saker som gjaldt Dublin, trygt tredjeland, trukket eller henlagt sak. Men dette tempoet vil det ta lang tid å behandle alle de asylsøknadene fra personer som sitter i mottak.
Til sammenligning har tempoet i saksbehandlingen av asylsøknader i Finland tatt seg kraftig opp. Finland har i mange år har lavere ankomsttall, og må derfor antas å i enda mindre grad enn Norge å hatt en saksbehandlingskapasitet som var skalert for fjorårets økning i asylankomstene. NOAS melder nå om at Migri i vinter (1.1-28.3) har behandlet over 5000 saker, og at planen er at de fra slutten av mars skal fatte 1000 vedtak i uka.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Innen utgangen av mars 2016 har UDI behandlet om lag 4 760 søknader om asyl. På grunn av stor pågående oppbemanning antas produksjonen å øke utover året. I tildelingsbrevet er det lagt til grunn at UDI skal behandle 23 500 asylsaker i løpet av året. UDI rapporterer imidlertid per 1. april 2016 at de hittil i år har behandlet flere saker enn forventet. Hvor mange saker UDI faktisk klarer å behandle, vil imidlertid blant annet avhenge av saksporteføljens kompleksitet og sammensetning, samt de faktiske effektene av tiltak for økt produktivitet. Ambisjonsnivået for 2016 samlet vil på nytt bli diskutert med UDI etter at virksomhetsrapporteringen per første tertial foreligger.
UDIs bevilgning har blitt økt med om lag 184 mill. kroner til asylsaksbehandling i 2016. Jeg forventer samtidig at UDI jobber kontinuerlig med å forbedre saksflyten og øke effektiviteten. UDI har i 2016 gjennomført tiltak for å effektivisere saksbehandlingsprosessen, blant annet gjennom utvidet bruk av Skype ved intervju og gjennom saksbehandlerteam som reiser til utvalgte mottak for at et større antall intervjuer kan gjennomføres der. Arbeidsdelingen mellom PU og UDI er også noe som stadig er under vurdering, og i 2016 behandles for eksempel syriske asylsøknader i større utstrekning på bakgrunn av en utvidet PU-registrering, uten at UDI gjennomfører intervju. Samtidig vurderer Justis- og beredskapsdepartementet endringer i regelverket for å oppnå økt fleksibilitet i saksbehandlingen. I arbeidet med å øke produktiviteten benytter vi oss også av erfaringer fra andre sammenlignbare land.
Jeg vil for øvrig påpeke at selv om det er et mål at saksbehandlingen skal være så effektiv som mulig, er det viktig at dette ikke går på bekostning av nødvendig kontroll og kvalitet i saksbehandlingen.