Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:904 (2015-2016)
Innlevert: 13.04.2016
Sendt: 13.04.2016
Besvart: 19.04.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Fiskeravgiften går inn i Statens fiskefond, som igjen tildeler midler til forvaltning og tiltak knyttet til bærekraftig bruk av bestander av laks, sjøørret og sjørøye. En stor del av fiskefondet blir overført til Fylkesmennene til fordeling til søknader om tilskudd til lokale fiskeformål.
Hvor mange og hvor store søknader har fondet fått de siste årene, hvor stort er potensialet for tildeling av ytterligere midler og går alle pengene til ordningens hovedformål?

Begrunnelse

Private organisasjoner og lag, for eksempel fiskerlag, grunneierlag og jeger- og fiskerforeninger kan søke om tilskudd. I tillegg kan forskningsinstitusjoner og landsdekkende organisasjoner, kommuner og interkommunale organ søke om tilskudd.
Tiltak som kan få tilskuddsmidler er blant annet: Kultiveringstiltak, driftsplanlegging, tiltak for å bedre tilgangen til fiske for allmennheten og muligheten for fiske, og tiltak rettet mot rekruttering eller stimulering til laksefiske. Slike tilskudd utløser ofte en lokal prosess og en stor dugnadsinnsats.
Forvaltningsrelaterte forskings-, utrednings- og overvåkingsprosjekt som kan medvirke til at stammer av anadrome laksefisk blir tatt vare på og at fiskeressursene blir bedre utnyttet, kan også få tilskudd.