Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:906 (2015-2016)
Innlevert: 13.04.2016
Sendt: 13.04.2016
Besvart: 21.04.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): I svar på mitt skriftlige spørsmål av 22.1 om informasjonen til asylsøkere som ble sendt tilbake til Russland, svarer statsråden: "Ingen blir uttransportert før vedtak er fattet og utlendingen har blitt gjort kjent med sine rettigheter og hvilke frister som gjelder". I brev til Justis- og beredskapsdepartementet, datert 15.2, har imidlertid UNHCR gitt utrykk for at dette ikke er tilfelle.
Hva gjør regjeringen for å klarlegge hva som er korrekt, og eventuelt for å forsikre at feil ikke gjøres i framtiden?

Begrunnelse

UNHCR skriver i sitt brev av 15. februar følgende:

"From interviews recently conducted by UNHCR Moscow with a few of the rejected applications who had been returned to the Russian Federation in December 2015, it appears that they had not been adequately informed about the right to appeal the rejection of admissibility, and been given access to the appeals procedures before their expulsion."

Om opplysningene fra UNHCR er riktige har altså Norske myndigheter brutt sin lovfestede informasjonsplikt. I følge UNHCR er det flere asylsøkere som har blitt tvangsreturnert fra Norge til Russland som ikke har fått tilstrekkelig informasjon om sin adgang til å klage og heller ikke har blitt gitt adgang til å kontakte advokat eller klage i forkant av uttransporten. Forvaltningens informasjonsplikt vil i så fall ikke være oppfylt, og politiets spesifikke plikt til å informere asylsøkere som kom over Storskog, slik det fremgår av UDIs rundskriv fra 25. november 2015, vil heller ikke være oppfylt.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Opplysningene fra UNHCR er ikke individualisert og konkretisert, og jeg besvarer derfor spørsmålet på generelt grunnlag.
Som det fremgår i mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 474 av 22.1.2016 har Politiets utlendingsenhet (PU) bistått med å underrette om vedtak og rettigheter for de som ikke blir underrettet av sin advokat. PU underrettet alle som kom til Ankomstsenter Finnmark (Vestleiren), med unntak av de som hadde advokat og derved ble underrettet via vedkommende.
Ifølge Politidirektoratet (POD) har PU ikke hatt anledning til å gjennomgå samtlige returer over Storskog i desember 2015. De har imidlertid gjennomgått sakene til de 13 personene som ble returnert i januar 2016. Disse sakene var underlagt samme underrettingsprosedyre som de som ble uttransportert i desember 2015, og gjennomgangen viste ingen svikt i underrettingsrutinene.
De som ble uttransportert i desember 2015 var ifølge PU fysisk til stede på Vestleiren da de ble underrettet, med unntak av de som ble underrettet via sin advokat. PU hadde utstasjonert mannskaper ved Vestleiren som foretok underrettingen.