Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:907 (2015-2016)
Innlevert: 13.04.2016
Sendt: 14.04.2016
Besvart: 24.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Vil kunnskapsministeren sikre at WorldSkills Norway får den støtten de trenger for å kunne gjennomføre Yrkes-NM 2016 i Bergen og norsk deltakelse i yrkes-EM i Gøteborg, og sikre at de også i fremtiden får en forutsigbar finansiering?

Begrunnelse

I over 25 år har World Skills Norway (WSN) gjort en viktig innsats for yrkesfagene. Det har vært viktig for å fremme yrkesfagenes status og omdømme. For mange elever er World Skills en viktig motivasjonsfaktor eller målsetning som viser frem hvor dyktige norske yrkesfagelever er.
I mange år har WSN fått støtte via Utdanningsdirektoratet, over kap. 225, post 74. I år har WSN derimot fått avslag på sin søknad om støtte, og i begrunnelsen fra Utdanningsdirektoratet pekes det på at det i Statsbudsjettet er vedtatt at bevilgningen på 225.74 skal prioriteres til organisasjoner som arbeider mot mobbing.
Kunnskapsministeren og regjeringen har ved flere anledninger vist til World Skills som et viktig tiltak. "Yrkeslandslaget og WorldSkills er viktig. Vi trenger flere til å velge yrkesfag, og dere blir ambassadører for det", sa statsråden til deltakere på yrkeslandslaget i 2014 (Tools.no, 30.september 2014). Da regjeringen ga støtte til World Skills i 2015, sa kunnskapsministeren blant annet at dette kunne øke interessen for yrkesfag, og at det var en god arena for å få enda bedre kontakt mellom skolen og arbeidslivet lokalt (Regjeringen.no 5.juni 2015).
I 2015 uttalte ministeren at "Disse konkurransene er viktige for å synliggjøre den kompetansen som ligger hos de som tar yrkesfag og inspirere flere til å velge en slik utdannelse" (NHO nett 5.juni 2015).
At finansieringen til World Skills nå ikke er på plass, synes å rime dårlig med statsrådens tidligere uttalelser.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Formålet med tilskuddet til organisasjoner, kap. 225 post 74, er å stimulere private og frivillige organisasjoner til å sette i gang tiltak som på ulike måter bidrar til å nå sektormålene for grunnopplæringen, jf. Kunnskapsdepartementets årlige budsjettproposisjon. I statsbudsjettet for 2016 har Stortinget vedtatt å prioritere tildeling av tilskudd til organisasjoner som kan bidra til å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter, og til organisasjoner som arbeider mot mobbing. Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 har også flertallet av medlemmene i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen gitt føringer om enkelte organisasjoner som skal motta tilskudd i 2016, jf. Innst. 12 S (2015–2016). WorldSkills var ikke blant organisasjonene flertallet trakk fram i innstillingen.
Innenfor føringene fra Stortinget vurderer Utdanningsdirektoratet søknadene og treffer vedtak om tilskudd. Vedtakene er enkeltvedtak med klageadgang etter forvaltningsloven. Kunnskapsdepartementet er klageinstans. I Utdanningsdirektoratets avslagsbrev av 7. april 2016 på søknaden fra WorldSkills om 3,35 mill. kroner til rekrutteringsfremmende tiltak for 2016, pekes det på at søknaden ikke faller innenfor de prioriterte formålene for tilskuddsordningen i 2016.
Jeg mener WorldSkills Norway gjør et viktig arbeid for å øke interessen for fag- og yrkesopplæring. Derfor er jeg innstilt på at staten skal bidra til at organisasjonen kan gjennomføre Yrkes-NM 2016 i Bergen og at Norge skal delta på Yrkes-EM i Gøteborg i desember i år. Det vil være naturlig å komme tilbake til Stortinget om dette i forbindelse med
revidert nasjonalbudsjett for 2016, som legges frem 11. mai i år.