Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:908 (2015-2016)
Innlevert: 13.04.2016
Sendt: 14.04.2016
Besvart: 22.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Vil kunnskapsministeren vurdere å gi rektorer og skoleledere en mulighet til å foreta individuelle, lokale vurderinger av hvorvidt en elev skal motta halvårsvurdering eller standpunktkarakter i tilfeller der det er et svært lavt fravær som fører til at en elev har overskredet fraværsgrensen?

Begrunnelse

Fraværsgrensen i videregående opplæring er (jfr. Rundskriv 3 – 2016 fra Utdanningsdirektoratet) satt til 10 prosent. For mange små fag som kun er på 56 klokketimer (ca. 75 skoletimer) i løpet av et skoleår vil det bety at kun 4 skoletimers (2 timer og 49 minutter) fravær i løpet av et halvår vil bety at en elev har overskredet grensen, og dermed ikke får vurdering i faget.
I rundskrivet om fraværsreglene er det angitt en rekke årsaker til gyldig fravær, men disse dekker ikke alle hensyn. Enkelte elever kan ha for eksempel en vanskelig hjemmesituasjon eller av andre årsaker ha fravær like over fraværsgrensen, men etter lærerens eller rektors skjønn være i stand til å få vurdering i faget. For disse vil nå altså så lite som fire skoletimers fravær i fag med få timer være nok til at de fratas muligheten til vurdering. Det vil være uheldig for den enkelte elev, og kunne gi økt frafall.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Forslaget om å innføre en fraværsgrense i videregående opplæring var på bred offentlig høring i fjor. I høringen ble det foreslått tre ulike modeller for en fraværsgrense, hvor ett av forslagene var at rektor etter en skjønnsmessig vurdering kan gjøre unntak fra fraværsgrensen. Det var ikke flertall for denne modellen. Flertallet av høringsinstansene ønsket en fraværsgrense med unntak for dokumentert fravær.
I høringen ba vi også om høringsinstansenes syn på om det bør kunne gjøres unntak fra fraværsgrensen dersom eleven kan dokumentere nødvendig kompetanse i faget. Dette var det kun 25 prosent som støttet, mens 58 prosent av høringsinstansene var imot. På bakgrunn av høringsinnspillene har jeg altså vurdert at det ikke er ønskelig at det skal kunne gjøres skjønnsmessige unntak fra fraværsgrensen, og at det ikke bør kunne gjøres unntak fordi eleven har kompetanse i faget. Rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet beskriver reglene nærmere, og det legges der opp til et visst rom for skjønn knyttet til hva som er dokumentasjon.