Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:912 (2015-2016)
Innlevert: 13.04.2016
Sendt: 14.04.2016
Besvart: 19.04.2016 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Hva er forventet provenytap som følge av regjeringens varslede utsettelse av flyseteavgiften, og hvordan vil regjeringen dekke inn dette tapet?

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Flypassasjeravgiften ble vedtatt i Stortinget 14. desember 2015. Stortinget forutsatte at avgiften skulle tre i kraft 1. april 2016, men ga departementet fullmakt til å vedta iverksettelsen. Det ble det lagt til grunn at avgiften ville gi et bokført proveny på om lag 1 mrd. kroner i 2016 ved innføring fra 1. april. I anslaget er det tatt hensyn til kompensasjoner i henhold til inngåtte avtaler om statlig kjøp om innenlandske flyruter.
I brev 9. mars gir ESA uttrykk for at ordningen kan utgjøre statsstøtte og norske myndigheter inviteres derfor til å pre-notifisere den. Departementet mener at flypassasjeravgiften og fritaket for transfer ikke utgjør statsstøtte, og at ordningen derfor ikke er notifikasjonspliktig. Siden ESA har gitt uttrykk for at de vil behandle saken raskt, har departementet imidlertid besluttet å notifisere og utsette avgiften til 1. juni 2016.
Når det tas hensyn til kompensasjoner, kan utsettelsen av iverksettelsen av flypassasjeravgiften med to måneder til 1. juni antas å gi et provenytap i 2016 på om lag
250 mill. kroner bokført og påløpt i forhold til saldert budsjett for 2016. Regjeringen vil gjøre nærmere rede for de budsjettmessige konsekvensene i Revidert nasjonalbudsjett 2016.