Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:914 (2015-2016)
Innlevert: 13.04.2016
Sendt: 14.04.2016
Besvart: 20.04.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Hvordan vil statsråden bidra til å legge til rette for en bærekraftig drift av aktiviteter på Kongsvinger festning, og sørge for at den lokale forankringen og et lokalt engasjement ivaretas på en god måte?

Begrunnelse

Kongsvinger festning er Kongsvinger-regionens viktigste historie- og kulturmarkør, og Staten har som eier rehabilitert og utviklet den til en flott og viktig arena for besøks- og kulturaktiviteter i regionen.
Kongsvinger festning og historien bidrar til å skape stolthet i befolkningen, den er viktig for næringslivet i regionen, og ikke minst er den avgjørende for muligheten til å utvikle en reiselivsnæring som ligger nede for telling i regionen.
Kongsvingers geografiske beliggenhet, kombinert med en ensidig næringsstruktur med mange industriarbeidsplasser som har forsvunnet de siste 10 årene, har medført at Kongsvinger og regionen har en utfordring med befolkningsutvikling og å skape nye arbeidsplasser.
Reiseliv er et viktig satsingsområde for Staten, og alle muligheter ligger til rette for at Kongsvinger festning kan utvikles til å bli et viktig besøks- og reiselivsmål med nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.
Det kan utvikles arrangementer og aktiviteter som ivaretar den stolte historien, samtidig som den kan benyttes som en sentral møteplass for næringsliv og befolkningen i regionen.
Etter at tidligere driver av hotellet og restauranten på Kongsvinger festning gikk konkurs i juli 2015, har det ikke vært noe aktivitet ved festningen, og den er lukket, låst og tom.
Det er meget uheldig for hele Kongsvinger-regionen, for næringslivet, reiselivet og ikke minst for befolkningen, som ønsker at Kongsvinger festning skal være hele regionens naturlige møtepunkt og stolte storstue.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til to brev fra Stortingets president av 14. april 2016 med spørsmål fra stortingsrepresentant Tone Merete Sønsterud om Kongsvinger festning. Siden begge spørsmålene er relatert til aktivitet på festningen benytter jeg anledningen til å besvare dem i sammenheng.
Forsvarsdepartementet har gitt Forsvarsbygg oppdrag å tilrettelegge for ny bruk av festningene og tilrettelegge for at de nasjonale festningene gjøres allment tilgjengelig. Dette utfører Forsvarsbygg gjennom Nasjonale festningsverk i samarbeid med eksterne samar-beidspartnere som lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og kommuner. Når det i enkelte tilfeller ikke lykkes for en leietaker å gjennomføre virksomheten som forutsatt, er det selv-følgelig uheldig både for leietaker, utleier og for publikum. Jeg har imidlertid tillit til at Forsvarsbygg - Nasjonale festningsverk gjør det som er mulig, innenfor sine rammer, for å tilrettelegge for bærekraftig virksomhet ved festningene. Undersøkelser viser at virksomheten gjennomføres til stor tilfredshet for et meget stort antall besøkende ved alle våre 14 festningsverk.
Nasjonale festningsverk skal legge til rette for en bærekraftig drift av aktiviteter på Kongsvinger festning. Dette innebærer bl.a. å sørge for at den lokale forankringen og det lokale engasjementet ivaretas på en god måte. Nasjonale festningsverk videreutvikler denne arenaen som den viktige regionale attraksjonen den representerer, i samarbeid med fylket, kommunen og andre samarbeidsaktører. De senere årene er Kongsvinger festning rehabilitert for 160 millioner kroner, og fremstår som et flott anlegg til glede for byens beboere og tilreisende.
I 2010 søkte Nasjonale festningsverk etter driver til det planlagte hotellet på Kongsvinger festning. Det ble annonsert i riks- og lokalpressen, og sendt ut henvendelser til et stort antall norske hotellaktører. En 15 års leieavtale for hotellet med tilhørende restaurant og konferansefasiliteter ble inngått i mars 2011 med det lokale selskapet Vinger Utvikling AS. Etter omfattende restaureringsarbeider ble det nye hotellet åpnet 13. august 2013. Vinger Utvikling AS innleverte imidlertid oppbudsbegjæring 8. juli 2015. Det ble deretter åpnet konkurs i selskapet. Driften ble videreført i en interimsperiode etter avtale mellom Nasjonale festningsverk og det nystartede selskapet Vinger Drift AS. Det ble klart at det ikke var forretningsmessig grunnlag for å inngå en langsiktig leieavtale, og hotelldriften ble derfor innstilt fra oktober 2015.
Hotelldrift på festningen er av positiv betydning for den lokale verdiskapningen i Kongsvinger, og et viktig bidrag for å understøtte Kongsvinger som konferanse- og reiselivsdestinasjon. Nasjonale festningsverk har arbeidet systematisk for raskest mulig å få drift igjen på hotellet med en solid og erfaren driver. Prosessen så langt har vært å identifisere og avklare mulige lokale og regionale interessenter. Kontakt og forhandlinger med lovende lokale og regionale interessenter har dessverre ikke resultert i noen ny avtaleinngåelse. En bred markedshenvendelse på nasjonalt nivå er nå iverksatt. Den primære preferansen har vært å samarbeide med lokale krefter. Enhver løsning har som forutsetning en lokal forankring, med et lokalt tilbud til byens befolkning i tillegg til et tilreisende segment. Nasjonale festningsverk vektlegger, i tillegg til økonomiske vilkår, en bærekraftig og langsiktig hotelldrift til det beste for festningen.
Kongsvinger festning har hatt ordinær drift hele perioden etter hotellets oppbud. Festningen er åpen og tilgjengelig for alle som ønsker å besøke den. I 2015 var antallet besøkende nesten 41 500 mennesker. Dette representerer en liten nedgang fra året før, som nok i hovedsak skyldes at hotellet med tilhørende restaurant stengte halvveis inn i året. Det gjennomføres kulturarrangementer i henhold til plan på festningen. Forsvarsmuseet og Anno Museum er åpne og tiltrekker besøkende. Nasjonale festningsverk skal fortsette med å videreutvikle Kongsvinger festning, som den viktige regionale attraksjonen den representerer, i samarbeid med kommunen, fylket og andre samarbeidsaktører.