Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:921 (2015-2016)
Innlevert: 14.04.2016
Sendt: 15.04.2016
Besvart: 22.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Det digitale læremidlet Salaby er utviklet av Gyldendal på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er oversatt til åtte språk.
Hvorfor er ikke Salaby oversatt til samisk?

Begrunnelse

Salaby er et digitalt læremiddel i alle fag for 1.-7.trinn. Nettstedet har i dag over 200 000 abonnenter på 1.-7. trinn. Salaby inneholder mer enn 4000 læringselementer som er utviklet av lærere og fagfolk på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Gyldendal Undervisning har mottatt over 8 millioner i støtte fra Utdanningsdirektoratet fra 2011-2015. Mangel på samisk læremateriell har vært en kjent problematikk i lang tid.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Med bakgrunn i Stortingets årlige bevilgning i statsbudsjettet kunngjør Utdanningsdirektoratet tilskudd til utvikling av læremidler der det ikke er et kommersielt marked. Gjennom tilskuddsordningene for multifunksjonelle læremidler og læremidler for språklige minoriteter har Gyldendal fått tilskudd til tilrettelegging av Salaby for barn og elever med særskilte behov og barn og elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Gyldendal har rettighetene til innholdet.
Når læremiddelutviklerne, som Gyldendal, får tilskudd forplikter de seg til å gi Utdanningsdirektoratet en ikke-eksklusiv rett til vederlagsfritt å oversette læremiddelet til for eksempel samisk. Med "ikke-eksklusiv" rett menes at Utdanningsdirektoratet ikke har denne retten alene. Andre kan også få rett til å oversette læremiddelet, for eksempel Sametinget.
Det er Sametinget som har ansvar for utvikling av læremidler i og på samisk, og de har en egen tilskuddsordning for læremidler. Stortinget har i statsbudsjettet for 2016 bevilget om lag 40 millioner kroner i tilskudd til Sametinget. Målet med tilskuddet er å medvirke til finansiering av utdanningsformål i Sametinget, inkludert utvikling og produksjon av læremiddel for samiske elever, herunder også spesialpedagogiske læremiddel.
Det samiske forlaget ‚álliidLágádus har gjennom en egen avtale med Gyldendal ervervet de samiske rettighetene til Salaby. I 2013 og 2014 ble behov for ytterligere midler til utvikling av Salaby på samisk drøftet i ulike møter mellom Sametinget og Utdanningsdirektoratet og mellom Sametinget og Kunnskapsdepartementet. Sametinget har ansvaret for utvikling av
læremidler på samisk, og tilgjengelige midler til dette. Jeg er ikke kjent med Sametingets videre arbeid med utvikling av Salaby på samisk.