Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:923 (2015-2016)
Innlevert: 15.04.2016
Sendt: 15.04.2016
Besvart: 22.04.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Er statsråden komfortabel med at UDI arbeider med opprettelsen av såkalte «kjempemottak», slik det nå planlegges på Veum, med de negative effekter dette kan ha på lokal- og bomiljøet?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Per 31. mars 2016 var det om lag 26 400 personer som bodde i asylmottak i Norge. Det tilsvarende tallet for 31. mars 2015 var omlag 13 000.
Det både var og er en stor utfordring for Utlendingsdirektoratet (UDI) å skaffe nok mottaksplasser grunnet de høye ankomsttallene i 2015. Mange har bodd i midlertidige mottak, som må avløses etter hvert som man finner alternativer. I tillegg må det planlegges for at asyltilstrømningen kan bli betydelig også i år. Prognosen for i år er 25 000 asylsøkere. UDI planlegger for ankomster mellom 5000 og 50 000.
Usikkerheten er stor. UDI jobber derfor kontinuerlig med ulike alternativer for å sikre nok mottaksplasser, både på kort og på lang sikt. Det er nødvendig å ha beredskap for en situasjon der de største anslagene slår til. Hva som vil skje vil blant annet avhenge av internasjonale forhold; hvordan tilstrømningen til Europa utvikler seg og i hvilken grad grensekontroll opprettholdes mellom europeiske land.
Regjeringen har som mål å gi kommunene økt innflytelse ved etablering av asylmottak. På grunn av den ekstraordinære situasjonen i 2015 måtte det imidlertid opprettes mange mottak på kort tid, i motsetning til en normalsituasjon hvor normale planleggingsprosesser kan følges.
For å sikre innkvartering til de som kommer som asylsøkere må UDI ha beredskap for å kunne bygge opp kapasiteten raskt. Derfor er det nødvendig at UDI bl.a. jobber med større innkvarteringsløsninger. Etablering av store mottak vil særlig være aktuelt i situasjoner med høy usikkerhet i ankomstbildet og store ankomster av asylsøkere, slik vi så i 2015.
Jeg forstår at slike store mottaksløsninger kan være utfordrende å håndtere og at det kan medføre uro i lokalmiljøet for hvilken betydning dette vil ha. Derfor er det nødvendig med et godt samarbeid mellom mottaket, kommunen og UDI. Mottakene må også ha tett dialog med det lokale politidistrikt for å gjøre politiet i stand til å forebygge uønskede hendelser samt ivareta sikkerhet og beredskap både for beboere og lokalmiljøet. UDI skal sørge for at det er gode rutiner for informasjon til, og involvering av, vertskommuner i forbindelse med opprettelse av mottak. Det er også svært viktig at lokalbefolkningen får nødvendig informasjon.
Opprettelse av asylmottak vil skape store diskusjoner i mange lokalsamfunn, og det er mange som ikke ønsker å ha et slikt tilbud i sitt lokalmiljø. Derfor er det helt nødvendig at UDI har ansvaret for å bestemme hvor mottakene skal ligge og at dette ikke blir gjenstand for politisk behandling i departementet. Vi er forpliktet til å gi de som kommer til Norge som asylsøkere et overnattingstilbud.
Regjeringen har fremmet til Stortinget en rekke innstramningsforslag som også skal bidra til å holde asylankomstene til Norge nede. Dette vil ha betydning for hvordan det norske ankomstbildet utvikler seg fremover.