Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:927 (2015-2016)
Innlevert: 15.04.2016
Sendt: 18.04.2016
Besvart: 25.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Klassekampen har avdekka at tilsette i NFD si eigarskapsavdeling har aksjar i selskap der staten er stor eigar.
Ser statsråden noko problem med dette og korleis vert det i så fall følgt opp?

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Ansatte i Eierskapsavdelingen skal følge habilitetsreglene i forvaltningsloven, bestemmelsene i verdipapirhandelloven, og departementets retningslinjer for eierskap av og handel med verdipapirer.
Ifølge forvaltningsloven skal det foretas en vurdering av ansattes upartiskhet fortløpende for hver enkelt sak. Ifølge verdipapirhandelloven kan ikke personer som har innsideinformasjon handle i aksjer, eller oppfordre til handel med aksjer, når vedkommende sitter med innsideinformasjon.
Etter departementets retningslinjer bør alle ansatte vise varsomhet i forbindelse med verdipapirer og andre rettigheter knyttet til selskaper der Nærings- og fiskeridepartementet forvalter statens interesser. Ansatte skal rapportere skriftlig om innehav av og handel med aksjer og verdipapirer hvor Nærings- og fiskeridepartementet forvalter statens eierinteresser, samt innehav av aksjer i andre enkeltselskaper og andre enkelttransaksjoner for mer enn kr. 50 000. Eierskapsavdelingen håndterer statens eierskap i 23 selskaper. Oppfølgingen av eierskapet i de enkelte selskapene skjer gjennom såkalte selskapsteam bestående av en forvalter, en analytiker og en ansvarlig avdelingsdirektør. Ansatte som har aksjer i enkeltselskaper deltar av forsiktighetshensyn ikke i selskapsteam for selskaper de har aksjer i.
Departementets retningslinjer er i tråd med gjeldende regelverk på området. Vi erfarer imidlertid at det ikke er ensartete retningslinjer for alle departementer og underliggende virksomheter – direktorater mv. Dette er problemstillinger som er relevante både der staten eier aksjer, tildeler konsesjoner, har tilsynsmyndighet og lignende. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer nå både de generelle etiske retningslinjene for statens ansatte, og om det eventuelt kan oppstilles juridiske begrensinger i departementenes interne retningslinjer knyttet til ansattes eierskap i aksjer. Nærings- og fiskeridepartementet har gitt innspill i dette arbeidet, som startet høsten 2015 og er planlagt avsluttet i løpet av 2016.