Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:930 (2015-2016)
Innlevert: 15.04.2016
Sendt: 18.04.2016
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 27.04.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Forsvarer justisministeren PUs praksis for utsendelse av flyktninger i saker der det foreligger medisinsk erklæringer, og kan statsråden dokumentere og dermed gå god for at utsendelsen av en gravid kvinne i Rogaland i 2012 foregikk slik den skulle?

Begrunnelse

Ny Tid skriver 14.04 om en palestinsk gravid kvinne som i 2012 ble utsatt for forsøk på en uttransportering fra Norge som endte i spontanabort. Kvinnen hadde legeerklæring på at hun var syk og at uttransportering burde vente til etter fødsel. Likevel ble familien med den gravide kvinnen og hennes to barn og ektemann vekket om natten og skal med fysisk tvang ha blitt forflyttet til politibilen der spontanaborten skjedde.
Ny Tid oppgir å ha fått innsyn i Politiets utlendingsenhets rapporter om spontanaborten. I rapporten står det at kvinnen ble bragt til Sandnes legevakt, og deretter til Stavanger universitetssjukehus. I pasientjournalen står det, igjen i følge Ny Tid, at barnet levde da politiet tok henne med til Sandnes legevakt og at barnet var dødt da hun ankom Stavanger universitetssjukehus.
Familien oppgir at de etter spontanaborten skrev under på frivillig retur, men at de likevel to dager etter ble uttransportert med tvang klokken 06.00 om morgenen.
Dette er en enkeltsak som aktualiserer problemstillinger som ikke burde være ukjente for justisministeren. Saker om at norske myndigheter ikke tar hensyn til at asylsøkere har legeerklæringer på at de er syke og svært sårbare når jevnlig offentligheten (se også Dokument nr. 15:747 (2015-2016)). I denne omtalte saken fremstår også behandlingen ved selve utsendelsen som unødvendig brutal.
NOAS oppgir at de i sitt arbeid er kjent med flere slike saker og at de oppfatter det som et problem at det føres lite tilsyn med PU. Jurist i NOAS uttaler til Ny Tid at:

"Det finnes i prinsippet ikke noe kontrollorgan som går etter det politiet gjør, eller sier ifra dersom politiet gjør overtramp. Det er et stort problem som svekker rettssikkerheten til asylsøkerne,» Han peker på at regelen er at alle statlige organer skal kunne kontrolleres og korrigeres – men at dette gjelder ikke for PU og måten asylsøkere uttransportertes på."

Spørsmålsstilleren mener justisministeren må redegjøre for om den omtalte saken er et eksempel på hvordan PUs rutiner fungerer og skal fungere. Justisministeren må gi et klart svar på om statsråden stiller seg bak denne praksisen og mener dokumentasjonen er god nok eller om han vil endre rutinene for slike utsendelser og tilsyn med og dokumentasjon av PUs praksis.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Spørsmålet er rettet til justis- og beredskapsministeren. Vi er imidlertid enige om at spørsmålet bør besvares av meg da politiets uttransporteringer av personer som ikke har lovlig opphold i Norge tilligger mitt ansvarsområde.
Jeg vil innledningsvis understreke at alle uttransporter skal foregå på en verdig og human måte, og etter gjeldende lover og retningslinjer. Politiet uttransporterer personer som ikke har tillatelse til opphold i Norge, og som har oversittet en utreisefrist. Politiet uttransporterer ikke personer som har fått rettslig status som flyktning i Norge.
Dersom politiet er kjent med opplysninger om en persons helsetilstand som har betydning for uttransport, vil dette bli tatt hensyn til gjennom politiets forholdsmessighetsvurdering, som foretas før enhver beslutning om pågripelse og uttransport. Det blir rutinemessig innhentet legeerklæring i de sakene det foreligger opplysninger om personens helse som reiser tvil om vedkommende kan uttransporteres. Legeerklæringene tillegges avgjørende vekt, og uttransport gjennomføres ikke dersom det frarådes av legen.
Den konkrete saken som stortingsrepresentanten viser til gjaldt en utsendelse tilbake i 2012. Jeg har bedt Politidirektoratet (POD) om en uttalelse om den konkrete saken. I følge POD var ikke politiet kjent med at det forelå legeerklæring som frarådet uttransport i denne konkrete saken. Det forelå imidlertid informasjon om at kvinnen var gravid og deprimert, noe som ble formidlet til lokalt politi. Lokalt politi ble på bakgrunn av disse opplysningene bedt om å ha helsepersonell i beredskap.
På grunn av opplysninger fra kvinnen om hennes helsetilstand under pågripelsen, ble hun undersøkt på sykehus. Uttransporten ble utsatt 2 dager, da det forelå legeerklæring på at hun var reisedyktig.
Uttransport av personer som ikke selv ønsker å forlate landet er krevende. Det kan oppstå uforutsette og vanskelige situasjoner. PU er vant til å håndtere denne typen situasjoner. Jeg legger til grunn at PU gjør gode vurderinger i forkant av og under gjennomføringen av alle uttransporter.