Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:937 (2015-2016)
Innlevert: 19.04.2016
Sendt: 19.04.2016
Besvart: 27.04.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Utbygging av E18 Retvet-Vinterbro er satt på vent i grunnlagsdokumentene for ny NTP. Arbeidet med reguleringsplan og kommunedelplan for denne E18-parsellen ble startet i 2003 og det er estimert at denne har kostet 250 mill. kr. Kommunenes utbyggingsvedtak er gyldig i 10 år og forskyvning til etter 2026 vil resultere i at denne prosessen må gjøres på nytt. Dette vil resultere i at arbeidet til 250 mill. kr har vært forgjeves og må gjøres på nytt.
Hva vil statsråden gjøre i denne saken?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: I retningslinjene for transportetatene og Avinors arbeid med plangrunnlaget for neste NTP har Samferdselsdepartementet bedt om en tilrådning om ressursbruken i planperioden basert på samfunnsøkonomiske analyser. Prosjektlisten som framkommer i plangrunnlaget for NTP utgjør således ikke en prioritering, men viser en rangering av prosjekt etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Rangert etter netto nytte per budsjettkrone vises hvilke prosjekt som får plass i de fire ulike økonomiske rammenivåene som plangrunnlaget er utarbeidet innenfor. Etatene og Avinor er også bedt om en justert liste der det i tillegg til ren lønnsomhet også tas hensyn til samfunnssikkerhet, beredskap og sammenhengende standard.
I en slik rangering er det delvis rom for dette prosjektet i høy ramme.
Plangrunnlaget for NTP er nå ute på offentlig høring og vil deretter bli gjenstand for politisk behandling i regjeringen. Hvorvidt prosjektet E18 Retvet-Vinterbro skal planlegges videre vil være del av det videre samlede prioriteringsarbeidet. Regjeringens endelige politiske prioritering av vegprosjekter vil framkomme i stortingsmeldingen om NTP 2018-2029. Meldingen legges fram våren 2017.