Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:939 (2015-2016)
Innlevert: 19.04.2016
Sendt: 20.04.2016
Besvart: 27.04.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hvilken beredskap har man vurdert eller igangsatt for at man skal ha backup-systemer tilgjengelig dersom politiets datasystemer utsettes for alvorlige, tekniske problemer?

Begrunnelse

Politiets datasystemer var nede 10 timer mandag 18.04. Dette medførte blant annet at politiets alarmsentraler ikke hadde tilgang til nødvendige datasystemer.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er alvorlig at politiets datasystemer svikter, og slike hendelser må unngås. De siste årene har det vært gjennomført flere analyser og kartlegginger som påpeker svakheter i IKT-infrastrukturen til politiet. Det var en feil i den grunnleggende IKT-infrastrukturen som rammet politiet 18. april. Den operative kommunikasjonen gjennom Nødnettet og telefoni fungerte imidlertid da IKT-systemene var ute av drift.
Det er et betydelig behov for investeringer for å ivareta IKT-sikkerheten, samt utvikle og modernisere IKT-systemene i politiet. Arbeidet med dette er i gang og jeg kan opplyse om at vi i løpet av 2016 vil ha et nytt datasenter klart til bruk som bl.a. vil bidra til bedre fysisk sikring av IKT-infrastrukturen.
Politidirektoratet har de siste årene gjennomført tiltak for å forbedre og forhindre driftsstans i IKT-systemene. Dette er et ressurskrevende, langsiktig og omfattende arbeid. I tildelingsbrevet for 2016 til Politidirektoratet har jeg gitt føringer om å prioritere forsvarlig drift og forvaltning av løsninger og systemer i politiet. Det er også bevilget ekstra midler og politiet har prioritert tiltak på dette området innenfor egen budsjettramme.
Politidirektoratet har opplyst til departementet at de har igangsatt arbeid med å sikre backup-løsninger som skal tre inn og anvendes ved alvorlige, tekniske problemer. Jeg er videre kjent med at Politidirektoratet vil foreta en evaluering av hendelsesforløpet. Den vil kunne gi læringspunkter for å redusere risikoen for slike hendelser framover. Jeg vil følge evalueringen nøye opp for å være sikker på at tiltak blir iverksatt for å redusere risikoen for fremtidig stans i IKT-systemene.