Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:940 (2015-2016)
Innlevert: 20.04.2016
Sendt: 20.04.2016
Besvart: 27.04.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Vil statsråden bidra til at Norsk Tipping er åpne om sine markedsaktiviteter ved at det gjennomføres en uavhengig beregning av den totale kommersielle verdien av Norsk Tippings kommunikasjon i egne og redaksjonelle flater, som et nødvendig supplement til de tallene Norsk Tipping presenterer i sine årsrapporter?

Begrunnelse

Det foregår for tiden sentrale debatter om åpenhet knyttet til tall og pengebruk i idretten og i kongehuset. Der hvor det offentlige finansierer drift eller det offentlige søker å unnta en aktør fra konkurranse, er det særs viktig at skattebetalerne får en god oversikt over hvordan midler og tillit forvaltes. Det er også viktig å få klarhet i om de argumentene som nyttes for å beholde et monopol har sammenheng med reelle rettslige og faktiske forhold. Undertegnede har derfor parallelt forespurt Stortingets utredningsseksjon om å utrede hva den totale kommersielle verdien av Norsk Tippings kommunikasjon på egne og redaksjonelle flater er. Utredningsseksjonen har ikke vært i stand til å besvare spørsmålet fordi det ikke foreligger tallgrunnlag eller opplysninger som kan belyse dette. Undertegnede er imidlertid opptatt av å finne ut hva disse tallene er. Norsk Tipping opererer med et tall på 250 millioner i markedsføringsaktiviteter. Norsk Tippings påståtte ansvarlige markedsføringsaktiviteter utgjør deler av den rettslige hovedbegrunnelsen for at norske myndigheter oppfatter at man kan opprettholde spillmonopolet innenfor rammen av EØS-avtalens bestemmelser. Undertegnede søker imidlertid å få en totaloversikt over de ulike bidragene som bidrar til å påvirke vår holdning til eller oppfattelse av merkevaren Norsk Tipping, eller som har til hensikt å bidra til salg av Norsk Tippings produkter. Norsk Tippings egen årsrapport for 2015 fremlagt 12. april gir begrenset informasjon. Statsråden bes derfor om bidra til at Norsk Tippings betalte kanaler, egne kanaler og fortjente kanaler blir fremstilt og verdifastsatt i en samlet oversikt. Betalte kanaler i form av tradisjonell reklame som måles og rapporteres av Nielsen. Egne kanaler inkluderer selskapets hjemmeside, sosiale medier, utsalgspunkter mv. Fortjente kanaler er PR eller andre kanaler der en tredjepart presenterer (positiv) informasjon om et selskap uten selskapets direkte involvering. Norsk Tipping har en rekke kommunikasjonstiltak som trolig ikke fanges opp i offisiell statistikk, eller er tatt inn i beregningene som følger. Noen av disse er eksempelvis sponsorater, Facebook, annonsering i søkemotorer, bruk av PR for å sikre positiv omtale og Content Marketing. Sett hen imot debatten om ansvarlighetstiltak er det også i denne sammenheng av interesse av å få en vurdering av det reklametrykket som Norsk Tipping direkte og indirekte retter mot norske forbrukere ved måten det eksempelvis selges en drøm om rikdom overfor barn og unge i beste sendetid mv. som står i en viss motstrid til det verdibudskapet om ansvarlighet som enkelte fremfører i andre sammenhenger.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Hovedmålet med norsk pengespillregulering er å sikre at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill.
Norsk Tipping følger retningslinjer for markedsføring fastsatt av Kulturdepartementet og Landbruksdepartementet. Formålet med regelverket er å sikre at markedsføringen blir gjennomført på en samfunnsmessig forsvarlig måte med sikte på å begrense uheldig spilladferd. Retningslinjene krever at markedsføringen ikke må ha et større omfang enn det som er nødvendig for å kanalisere folks spillelyst inn mot sikre og forsvarlige spilltilbud. Fagorganet på området, Lotteritilsynet, fører tilsyn med at regelverket følges.
Departementet detaljstyrer på denne bakgrunn ikke omfanget av markedsføringen til Norsk Tipping. Selskapet må selv ta stilling til hvor stort omfanget av markedsføringsaktiviteter bør være, innenfor de de rammer retningslinjene setter. Lotteritilsynet kan gripe inn om de vurderer at omfanget av markedsføring blir for stort. Siden det ikke er noen kvantitative ramme for selskapets markedsføring gir det liten mening å forsøksvis kalkulere den totale kommersielle verdien av Norsk Tippings kommunikasjon.
For øvrig vil Norsk Tippings markedsføringsvirksomhet bli drøftet i den kommende stortingsmeldingen om pengespill, som etter planen skal fremmes for Stortinget før jul.