Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:943 (2015-2016)
Innlevert: 20.04.2016
Sendt: 21.04.2016
Besvart: 29.04.2016 av finansminister Siv Jensen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): På hvilken måte vil statsråden involvere Stortinget i arbeidet med ny kontorstruktur i Skatteetaten?

Begrunnelse

I brev fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet datert 16.febraur 2016 får direktoratet i oppdrag å foreslå ny kontorstruktur i Skatteetaten. I følge brevet skal rapporten med forslag til ny struktur oversendes departementet innen 1. juni 2016.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringen har ansvar for at statsforvaltningen er organisert på en måte som sikrer effektiv og god oppgaveløsning. Mitt utgangspunkt er at en ny kontorstruktur for Skatteetaten skal gi bedre kvalitet i oppgaveløsningen blant annet gjennom mer spesialisering, mer robuste og kompetente fagmiljø og økt rettssikkerhet. Jeg ser derfor frem til å motta Skattedirektoratets faglige anbefaling om ny kontorstruktur innen 1. juni 2016.
Finansdepartementet vil ta stilling til Skattedirektoratets forslag når dette foreligger. Dersom regjeringen beslutter å gjennomføre endringer i Skatteetatens kontorstruktur, vil Stortinget bli orientert om dette. Hvis endringen krever lovendringer eller bevilgninger, vil det bli fremmet forslag til Stortinget om dette på vanlig måte. Skatteetaten har gjennom årene gjennomgått store endringer og moderniseringer, som har vært nødvendige for blant annet å løse oppgavene mer effektivt, sikre økt kvalitet og bedre servicen for befolkningen. Blant annet ble det under Regjeringen Stoltenberg II gjennomført en betydelig endring i Skatteetatens kontorstruktur hvor antall kontorer ble redusert med 103 i 2011 og 2012. Stortinget ble da orientert om disse nedleggelsene i Prop. 1 S (2010-2011) og Prop. 1 S (2011-2012) for Finansdepartementet.