Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:946 (2015-2016)
Innlevert: 21.04.2016
Sendt: 22.04.2016
Besvart: 29.04.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Prosessen med etablering av kampflybase på Ørlandet er krevende.
På hvilken måte vil statsråden bidra til at Forsvarsbygg samarbeider med kommune og grunneiere på en smidig måte som kan spare kostnader og bidra til fleksible løsninger og hvilken dialog har departementet hatt med berørte grunneiere?

Begrunnelse

Etableringen av kampflybase berører eiendomsrett og drift av hus og gårder som i mange tilfelle har vært i familie-eie i flere hundre år. Dersom man skal oppnå et godt forhold til lokalsamfunnet er det viktig at denne prosessen gjennomføres på en måte som ikke oppfattes som rigid og firkantet. Særlig gjelder dette gårdsbruk hvor det legges opp til at man skal kunne drive jorda også etter at kampflybasen et etablert.
Fleksible løsninger som gjør at folk ikke trenger å flytte fra slektsgårdene sine for godt men får en erstatning som sikrer sekundærbolig samtidig som gården kan drives og bebos i de periodene hvor det ikke flys, vil kunne spare kostnader og bidra til et bedre forhold til lokalsamfunnet.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Kommunal- og moderniseringsdepartementet fattet den 10. august 2015 endelig avgjørelse vedrørende reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon. Avgjørelsen stadfestet i hovedsak Ørland kommunes vedtak fra 13. november 2014 om grenseverdier for innendørs og utendørs støy ved eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål rundt kampflybasen. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442:2012) angir at dette omfatter boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Dette betyr at andre bygninger, eksempelvis driftsbygninger i landbruket, ikke er underlagt kravet om et tilbud om innløsning gjennom dette reguleringsplanvedtaket.
Landbruket på Ørland er viktig, og Forsvarsbygg har siden før oppstarten av planarbeidet hatt fokus på at områdene rundt hovedflystasjonen er et aktivt landbruksområde. I dag drives det melkeproduksjon på Ørland i et område hvor en tredjedel av Norges samlede kampflyaktivitet er lokalisert med regelmessige opptredende lydnivåer opp til 106 dB som maksimalstøy. Med F-35, og det vedtatte flymønsteret, er det kun tre gårder som vil oppleve lydnivåer som går utover dette støynivået. Forsvarsdepartementet legger til grunn at Forsvaret overholder det vedtatte flymønsteret og skaper forutsigbarhet for både mennesker og dyr rundt Ørland hovedflystasjon.
I reguleringsplanarbeidet for Ørland hovedflystasjon ble det laget en egen temautredning som fokuserer på ulike konsekvenser og oppfølgingsområder innenfor landbruket, der støy har vært en vesentlig faktor. I 2013 og 2014 ble det gjennomført en studie i samarbeid med professor Inger Lise Andersen ansatt ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet på Ås. Studien var et ledd i å undersøke hvilke konsekvenser virksomheten ved kampflybasen har for dyrehold. Nye undersøkelser skal gjennomføres for å se på innvirkningen av nye flytraseer og ny flytype. De oppfølgende undersøkelsene utformes i samråd med Mattilsynet, landbrukskontoret i Ørland kommune og landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Undersøkelsene forutsettes startet opp i 2016 og har en varighet fram til 2019, med videreføring til 2022 om nødvendig.
I henhold til reguleringsbestemmelsene strekker plikten til å tilby innløsning seg til de bygninger som har støyfølsomt bruksformål. Innløsning av bygningsmasse med støyfølsomt bruksformål utenfor reguleringsplanområde for Ørland hovedflystasjon er et tilbud som gis boligeierne, og det vil i utgangspunktet ikke være hjemmel for ekspropriasjon av eiendom fra staten sin side. De som ønsker kan fortsatt bli boende i sine boliger. De som velger å bli boende, og som har helårsbolig, vil få støyreduserende tiltak på sin bolig dersom de har krav på det, jf. reguleringsplanbestemmelsen pkt. 4.8.2. Det vil også bli gitt åpning for å vente med en avgjørelse om innløsning eller støytiltak til de nye flyene kommer, slik at beboerne kan få erfare hvordan støyen oppleves i virkeligheten. Innløsningssummer er basert på gjenerverv av bofunksjon, noe som er etablert praksis for statlige etater, og prisen settes med utgangspunkt i hvilke boliger som er tilgjengelige i boligmarkedet. Det betyr at man skal ha mulighet til å kjøpe en ny bolig for tilsvarende bruk og av tilsvarende kvalitet. Boligeiere som får tilbud om innløsning får en egen taksering av boligen og gratis bistand fra advokat i forhandlingene. Reguleringsplanvedtaket innebærer imidlertid at bygninger til næringsvirksomhet eller driftsbygninger i landbruket ikke er underlagt kravet i reguleringsplanbestemmelsen om å tilby innløsning. Forsvarsdepartementet følger gjennom dette opp Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak.
Boliger som blir innløst, vil bli forsøkt solgt for flytting, slik at de kan gjenbrukes som boliger i et mindre støyutsatt område. Dersom dette ikke er regningssvarende, vil også avhending ved riving være et alternativ å vurdere. Ørland kommune jobber for tiden også med en verneplan for verneverdige bygninger i området. Eventuelle verneverdige hus vil bli søkt solgt slik at vern kan bli i varetatt.
Helt siden Forsvarsdepartementet ga dette oppdraget til Forsvarsbygg i 2012, har det vært dialog med både beboere og lokale myndigheter på og rundt Ørlandet. Hele 70 møter er gjennomført med kommune, fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, berørte parter, naboer, barn og unge, lag og foreninger. Forsvarsbygg har også en åpen kontordag på Ørland rådhus hver mandag, der beboere kan møte Forsvarsbygg for å diskutere eiendomsspørsmål, landbruk eller andre saker. Forsvarsbygg er, som ansvarlig utførende etat, hovedkontaktpunkt for saker som vedrører utbyggingen av kampflybasen på Ørland. Videre har representanter fra Forsvarsdepartementet deltatt på befaringer og møter med både Ørland kommune og representanter for de berørte innbyggerne (støygruppa).