Skriftlig spørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:947 (2015-2016)
Innlevert: 21.04.2016
Sendt: 22.04.2016
Besvart: 27.04.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): Hvorfor velger regjeringen å bryte Høyres klare valgløfte om at norske myndigheter ikke skal legge til rette for å åpne opp for å fly med asiatiske lønns- og arbeidsvilkår?

Begrunnelse

I valgkampen 2013 uttalte Høyres arbeidspolitiske talsmann, Torbjørn Røe Isaksen, følgende til Aftenposten:

"Jeg ser ingen grunn til at Norge skal gå i front og åpne for å fly med asiatiske lønns og arbeidsvilkår."

Men regjeringen har, til tross for Høyres klare løfte, sendt forslag om endring i utlendingsforskriften som kan medføre akkurat hva Høyre advarte mot.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Samferdselsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet sendte 14. mars i år ut hvert sitt høringsnotat med henholdsvis en utredning av rammebetingelsene for norsk luftfart og et forslag om presisering av utlendingsforskriften for å tydeliggjøre at Norge etterlever sine folkerettslige forpliktelser. Det sistnevnte forslaget er en del av det utredningsarbeidet i Samferdselsdepartementet om globalisering og økt konkurranse i sivil luftfart som forrige regjering tok initiativet til. Utredningen ser på en rekke forhold som vil få virkning for luftfartsnæringen framover, herunder viktigheten av internasjonalt samarbeid for å få på plass rettferdig konkurranse, ryddige arbeidsforhold og sikker luftfart.
Høringsnotatene omtaler utlendingsregelverkets krav om oppholdstillatelse for å arbeide på norskregistrerte fly i internasjonal trafikk og reglene om flypersonells rett til forenklet grensepassering etter Schengens grenseforordning.
Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert forholdet mellom disse reglene og konkludert med at det er motstrid mellom dem. Både omtalen i Samferdselsdepartementets høringsnotat og Arbeids- og sosialdepartementets forslag til presisering i utlendingsforskriften bygger på Lovavdelingens vurdering.
Forslaget til presisering av utlendingsforskriften gjelder bare flyreiser direkte inn og ut av Norge og får ikke virkning for innenlands trafikk. Den vil sikre flypersonell den retten grenseforordningen gir dem til forenklet innreise i Norge. Denne regjeringen mener det er viktig å overholde inngåtte folkerettslige forpliktelser, og som det går fram av vårt forslag, vil presiseringen innebære at vi etterlever grenseforordningen slik andre land allerede gjør.