Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:978 (2015-2016)
Innlevert: 25.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Besvart: 29.04.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Under valgkampen i august 2015 lovte forsvarsministeren at en skole på Ørlandet skulle kjøpes opp som følge av at den ligger i såkalt rød sone hvor ny kampflyplass skal etableres.
Vil statsråden også bidra til at den private barnehagen Marihøna som ligger i grenseområdet mellom gul/rød sone, kan innløses slik at den kan etablere drift på et annet sted?

Begrunnelse

Hårberg skole ligger rett utenfor hovedporten til den nye kampflybasen. Forsvarsministeren besøkte Ørlandet under valgkampen i 2015 og lovte at Forsvaret ville innløse skolen gjennom kjøpesum på om lag 100 mill. kroner. Dette vil gjøre det mulig for Ørlandet kommune å bygge opp en ny skole et annet sted.
Marihøna Barnehage er en privateid barnehage som er i samme situasjon som skolen. Det er ikke andre bygninger som tilbyr tjenester på den måten skole og barnehage gjør som ligger inntil rød sone.
Marihøna Barnehage har over lengre tid håpet å få en avklaring på om de kan innløses og etablere drift et annet sted utenfor rød sone. Det har ikke vært mulig å få svar på denne henvendelsen.
Det begynner å haste for barnehagen dersom driften skal kunne opprettholdes også etter etableringen av kampflybasen. Alternativet til barnehagen er at virksomheten blir lagt ned. Forsvarsministeren har all mulighet til å sørge for at barnehagen kan få samme behandling som skolen. Det bør hun bidra til for å hindre at arbeidsplasser og barnehagetilbud blir nedlagt.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 25. april 2016 med spørsmål fra stortings-representant Marit Arnstad om Marihøna barnehage.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfestet den 10. august 2015, gjennom sitt vedtak i innsigelsesbehandlingen av reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon, Ørland kommunes vedtak fra 13. november 2014 om grenseverdier for innendørs og utendørs støy ved eksisterende bebyggelse. Vedtaket innebærer at praktisk talt alle eksisterende bygninger med støysensitivt bruksformål (boliger, skoler, barnehager, sykehus, pleieinstitusjoner og fritidsboliger) der utomhus støynivå overstiger et veid gjennomsnittsnivå over 24 timer (Lden) på 62 dB eller et maksimalnivå (MFNday) på 100 dB vil få et tilbud om innløsning. Reguleringsplanens vedtatte terskelverdier på Lden 62 dB er sammenfallende med kriteriene for rød støysone for flyplasser i henhold til retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442:2012). For bygninger med støysensitivt bruksformål i gul støysone med utomhus veid gjennomsnittlig støynivå på mellom 52 dB og 61,9 dB setter reguleringsplanen krav til innendørs støynivå tilsvarende lydklasse C i henhold til NS 8175 (30 dB for bolig). Der dette ikke er mulig utfra bygningstekniske forhold eller ikke kan forsvares ut fra en nytte-kostnadsanalyse, skal lydklasse D i henhold til NS 8175 (35 dB for bolig) overholdes. Grunneiere som har bygninger med støyfølsomt bruksformål som ikke tilfredsstiller disse kravene vil bli tilbudt støytiltak på bygningene.
Marihøna barnehage har med dagens aktivitet ved flystasjonen et beregnet gjennomsnittlig og maksimalt støynivå på henholdsvis Lden 57,3 dB og MFNday 88,9 dB. Fremtidig beregnet støynivå etter innføring av F-35 er henholdsvis 59,9 dB og 96,7 dB. Barnehagen er dermed fortsatt lokalisert innenfor gul støysone, jf. retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging.
Hårberg skole er lokalisert tett ved hovedinnkjøringen til Ørland hovedflystasjon, og har et fremtidig beregnet støynivå gjennomsnittlig på 62,3 dB og maksimalt på 94,9 dB. I vurderingen rundt Hårberg skole ble også trafikkstøysituasjonen fra hovedinnkjøringen til basen vektlagt betydning. I tillegg talte nærheten til hovedvakta på flystasjonen og en mulig truende situasjon for en flytting av skolen til et mer egnet område for undervisning og læring. Dette resulterte i et krav i reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser om at skolevirksomheten ved Hårberg skole måtte avsluttes før F-35 kunne tas i bruk. Reguleringsbestemmelsens punkt 7.4.3 lyder: «Før ny flytype (F 35) kan tas i bruk innenfor planområdet skal skolevirksomheten ved Hårberg skole være avsluttet.» Pålegget gjennom rekkefølgebestemmelsen ble løst gjennom å inngå en avtale om kjøp av Hårberg skole med Ørland kommune, og prosjektet for kjøp av Hårberg skole er fremmet Stortinget for godkjenning gjennom Prop. 110 S (2015-2016).
Marihøna barnehage er etablert i et område hvor barnehagen vil ha krav på støytiltak i henhold til reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon pkt. 4.8.2 første ledd dersom den ikke tilfredsstiller kravene til innendørs lydforhold. Ørland kommunen vedtok, ved behandlingen av reguleringsplanen, ikke en tilsvarende rekkefølgebestemmelse som for Hårberg skole for barnehager eller ungdomsskolen som alle ligger i gul støysone. Forsvarsdepartementet vil sørge for at de krav som ble fastsatt i reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon basert på Klima- og miljødepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T1442:2012) og norsk standard for lydforhold i bygninger (NS 8175) følges opp, inkludert nødvendige støytiltak ved Marihøna barnehage.