Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:949 (2015-2016)
Innlevert: 21.04.2016
Sendt: 22.04.2016
Besvart: 28.04.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sivert Bjørnstad (FrP)

Spørsmål

Sivert Bjørnstad (FrP): Hvordan vurderer statsråden muligheten for at Trondheim kommune kan få innvilget en dispensasjon om videreføring av dagens prikksystem, gitt at dette blir vedtatt i bystyrets møte 28. april i år?

Begrunnelse

Regjeringen la i fjor vinter frem Prop. 58 L (2014-2015) Endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling). Flertallet i Stortinget sluttet seg til at § 1-8 nytt tredje ledd i alkoholloven skal lyde:

"Departementet fastsetter i forskrift nærmere bestemmelser om inndragning av bevillinger etter første og annet ledd, herunder saksbehandlingsregler og standardiserte reaksjoner for ulike typer overtredelser."

Begrunnelsen for dette vedtaket var ønske om innføring av normerte regler for inndragning av bevilling, samt å tydeliggjøre kommunenes ansvar for å reagere ved brudd på bevillingsvilkårene og å sikre likebehandling av bevillingshavere.
Trondheim kommune skal på sitt bystyremøte 28. april d.å. behandle sak om fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020 Endring av forskrift og retningslinjer. Oppvekstkomiteen (innstillende komité) har innstilt på at bystyret vedtar blant annet følgende:

"Bystyret ber rådmannen søke departementet om videreføring av dagens prikksystem."

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Innføringen av normerte regler for inndragning av bevilling følger opp en enstemmig innstilling til rusmeldingen, Innst. 207 S (2012–2013). Komiteen støttet i sin innstilling utarbeidelse av nasjonale krav til kommunenes reaksjoner ved brudd på alkoholloven. Stortinget fattet 26. mai 2015 vedtak til lov om endringer i alkoholloven (normerte regler for inndragning av bevilling). Vedtaket ble gjort etter forslag i Prop. 58 L (2014–2015) og Innst. 252 L (2014–2015) fra Stortingets helse- og omsorgskomité.
Systemet er ment å bidra til å redusere problemer knyttet til alkoholbruk samtidig som det er ment å skape større grad av likhet, forutsigbarhet og rettssikkerhet for den enkelte bevillingshaver. For at ordningen skal virke etter intensjonen er det nødvendig at ordningen er obligatorisk. Det er derfor ingen muligheter for å gi dispensasjoner fra systemet. Spørsmålet om ordningen skulle gjøres obligatorisk eller veiledende er drøftet i proposisjonens kapittel 4.2.3
I tråd med Stortingets innstilling 252 L (2014–2015) vil systemet bli evaluert. Evalueringen vil bli gjennomført av Folkehelseinstituttet.