Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:951 (2015-2016)
Innlevert: 21.04.2016
Sendt: 22.04.2016
Besvart: 29.04.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Stortinget har bedt regjeringen i samarbeid med KS om å lage en oversikt over kommunenes kostnader knyttet til bosetting av EMA og andre grupper, kostnader til helse, skole, barnehage og barnevern mv. Stortingsflertallet ønsket på denne måten å sikre at kommunene får kompensert sine utgifter til mottak og integrering av asylsøkere og flyktninger.
Vil meldingen om integreringspolitikken være basert på omforent forståelse mellom regjeringen og KS om kostnader knyttet til vertskommunene for mottak og bosetting?

Begrunnelse

Stortinget behandlet 12. januar 2016 integreringsforliket mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. I vedtaket heter det bl.a.:

"Det er et overordnet mål for partiene som står bak denne avtalen at presset vi i dag opplever i mottaksstrukturen, ikke får forplante seg til og bli en krise for kommunesektoren. Dette forutsetter at kommunene får kompensert utgifter til mottak og integrering av asylsøkere og flyktninger."

Det heter videre:

"Stortinget ber regjeringen i samarbeid med KS, lage en oversikt over kommunesektorens økte kostnader knyttet til helse, skole, barnehage og barnevern mv., og komme tilbake til Stortinget på egnet måte i løpet av våren 2016, samt sørge for et forsvarlig økonomisk opplegg der kommunene får kompensert for sine ekstrakostnader. Oversikten skal også omfatte en vurdering av integreringstilskuddet og vertskommunetilskuddet. Om enslige mindreårige asylsøkere heter det at: "Stortinget ber regjeringen om å gjennomgå refusjonsordningen for barnevernstiltak i samråd med KS raskt, herunder se på alternative finansieringsordninger for kommunene som stykkprismodell, og legge dette fram for Stortinget."

Regjeringen har varslet sin oppfølging av integreringsforliket gjennom en stortingsmelding som legges fram medio mai. Meldingen vil være sentral for Stortingets vurdering av kostnadskompensasjon til kommunene for deres oppgaver knyttet til mottak og integrering av flyktninger.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: I meldingen om integreringspolitikken vil resultatene fra beregningsutvalget som kartlegger kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger bli presentert. KS er med i utvalget som består av fire medlemmer fra staten og fire medlemmer fra kommunesektoren. Den årlige rapporten fra utvalget hvor resultatene fra kartleggingen presenteres er et felles produkt fra staten og kommunesektoren.
I meldingen vil Stortinget bli informert om videre prosess om kartlegging av kommunenes utgifter til vertskommuner for asylmottak. Kartlegging av kommunenes utgifter i forbindelse med drift av asylmottak gjennomføres om lag hvert fjerde år. Siste undersøkelse ble gjennomført i 2012 (Rambøll februar 2013). Beregningsutvalget skal i 2016 også kartlegge kommunenes utgifter som vertskommune for asylmottak. Rapporten vil være ferdig i slutten av november 2016. Prosessen er omforent med KS.
Når det gjelder punktet i integreringsforliket om refusjonsordningen for kommunale barneverntiltak til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger følges dette opp av Barne- og likestillingsdepartementet.