Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:960 (2015-2016)
Innlevert: 22.04.2016
Sendt: 22.04.2016
Besvart: 29.04.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Hvor langt har regjeringen kommet i arbeidet med etableringen av et nytt omsorgssenter for returnerte enslige mindreårige asylsøkere i Afghanistan og hvilke land samarbeider Norge med i den forbindelse?

Begrunnelse

Mellom 2009 - 2014 arbeidet Norge for å få på plass et omsorgssenter for mindreårige i Afghanistan. I 2011 gikk Norge sammen med Sverige, Storbritannina, Nederland, Danmark og Belgia for å etablere et slikt senter. I 2014 ble prosjektet skrinlagt. I Aftenposten 1. februar 2016 uttalte daværende statssekretær i justisdepartementet, Jøran Kallmyr, at det planlegges etablert et nytt omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere i Afghanistan. I Danmark har sittende regjering tilsvarende planer. I svar på spørsmål fra representant i Folketinget skriver den danske utlendings- integrasjons og boligminister 3. november 2015 at Danmark vurderer å gjenoppta samarbeidet med blant annet Norge for å etablere et slikt senter.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Arbeidet med å etablere omsorgstilbud er vanskelig og tidkrevende. Representanten Lauvås viser selv til initiativ under forrige regjering. Dette førte ikke frem til tross for flere års arbeid og høy ressursinnsats fra flere land, herunder Norge, Sverige, Storbritannia og Nederland. Hovedutfordringen var manglende samarbeid fra opprinnelseslandet, og å identifisere en operatør for tilbudet.
Basert på tidligere erfaringer har Justisdepartementet nå utarbeidet en strategi for gjenopptakelse av arbeidet med etablering av omsorgstilbud. Land med høye ankomsttall vil bli prioritert, herunder Afghanistan. Det arbeides parallelt langs flere spor. I arbeidet med å sikre et godt samarbeid med opprinnelseslandet vil vi vurdere å ta i bruk bredden av Norges utenrikspolitiske relasjoner. Det har allerede vært politiske samtaler med afghanske myndigheter om bl. a. etablering av omsorgstilbud. Denne kontakten vil vi arbeide videre med, og vi vil ha tilsvarende kontakt med andre aktuelle land.
Mulige samarbeidspartnere for å drifte et omsorgstilbud, bl. a. i Afghanistan, er under vurdering. For øvrig har vi også kontakt med internasjonale organisasjoner om bistand til oppsporing av familie.
Flere andre europeiske land deler Norges utfordringer knyttet til enslige mindreårige og retur. Det er en pågående kontakt med andre land om dette, sist med min danske kollega i forbindelse med mitt besøk til København 15. april i år. Vi vil løpende vurdere hensiktsmessigheten av et samarbeid med andre land.