Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:964 (2015-2016)
Innlevert: 22.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Besvart: 03.05.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Bygging av nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund utfordrer jordvernet på Jæren. Til tross for at stortinget flere ganger har sagt at det må tas jordvernhensyn i en tidlig planleggingsfase så signaliserer Jernbaneverket at disse avklaringene skal tas i detaljplanleggingen.
Vil statsråden sørge for at konsekvensene for jordvern og landbruksdrift utredes nå?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Forut for planlegging etter plan- og bygningsloven har Jernbaneverket utarbeidet en silingsrapport for aktuelle alternativer. En utredning som dette vil alltid være på et overordnet nivå. For å kunne gi presise svar om konsekvensene et tiltak har for eksempelvis jordvern, er det nødvendig med detaljerte planer. Dette skjer gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven.
Silingsrapporten til Jernbaneverket synliggjorde i hvor stor grad de ulike alternativene en utbygging av dobbeltspor på Jæren vil legge beslag på landbruksjord. To alternative traseer foreslås videreført. Jernbaneverket foreslår også at utbyggingen dimensjoneres for en hastighet på 160 km/t. Dette gir en mer fleksibel løsning med tanke på mulige arealkonflikter, og gir bare marginalt lengre kjøretid enn om man skulle dimensjonert banen for en hastighet på 200 km/t.
Samtidig som Stortinget har sluttet seg til et jordvernmål, har Stortinget gjennom Klimaforliket også sluttet seg til målet om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Utbygging av dobbeltspor fra Sandnes og sørover et viktig premiss for utviklingen av transportsystemet på Jæren, og jernbanen legger til rette for fortetting i stasjonsbyene. Dette kan gi mindre press på andre områder med dyrket mark. Man bør derfor ikke se på jordvern som en isolert del av planleggingen. Gjennom den videre planleggingen kan man finne gode løsninger både for landbruk, jernbane og regional utvikling.