Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:971 (2015-2016)
Innlevert: 22.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Besvart: 02.05.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Meiner statsråden at det er riktig at miljødirektoratet kan setje tilside dei deler av ein forvaltningsplan dei er usamde i?

Begrunnelse

Rovviltnemnda i region 7 har vedteke ny forvaltningsplan der områda aust for E6 vert definert som beiteprioritert område. I henvendingar til direktoratet som omhandlar krav om ekstraordinære uttak svarar direktoratet mellom anna fylgjande:

«…Rovviltnemnda vedtok ny forvaltningsplan uten at direktoratets faglige kommentarer og innspill ble hensyntatt…Soneinndelingen er ikke egnet for å begrense utbredelsen av rovvilt,… Ut fra den foreliggende inndeling av rovviltområder og beiteområder i Saltdal, nærhet til Sverige, samt forekomst av andre rovviltarter i samme område så anser direktoratet at et uttak av hi i dette området ikke ville påvirke skadepotensialet i området i betydelig grad.»

Ein viktig del av rovviltforliket var at dei regionale nemndene skal ha hovudansvaret for forvaltinga, jamfør rovviltforskrifta. Det framstår som om miljødirektoratet tilsideset forvaltningsplan på dei områder direktoratet er usamde men nemda.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Norges åtte rovviltnemnder skal følge Stortingets og regjeringens føringer i rovviltpolitikken, og har ansvaret for at den nasjonale politikken gjennomføres i sin region. Blant annet skal rovviltnemndene utforme forvaltningsplaner for rovvilt, der det skal gjøres avgrensinger av henholdsvis prioriterte beiteområder og prioriterte yngleområder for rovdyr.
I rovviltforliket av 2011 var et samlet Storting enig om at soneinndelingen skal forvaltes tydelig. Dette for å muliggjøre den todelte målsettingen, skape forutsigbarhet og tapsreduksjon i beitenæringene og sikre oppnåelse av bestandsmål for rovvilt. Dette forutsetter at inndelingen i prioriterte beite- og rovviltområder er slik at det er mulig å følge opp med forutsigbarhet i den praktiske forvaltningen.
Denne regjeringen mener det er rom for en tydeligere soneforvaltning i tråd med Stortingets føringer. Derfor har tidligere landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft i felles brev av 21. mai 2014 til rovviltnemndene uttalt hva det særlig bør legges vekt på i arbeidet med en tydeligere soneforvaltning. Landbruks- og matministeren og jeg har fulgt dette opp i dialogen med landets rovviltnemnder, slik at tap av beitedyr kan reduseres og bestandsmålene for rovdyr nås med minst mulig konflikt.
Forvaltningsplanen for rovvilt i region 7 – Nordland, som representanten Sjelmo Nordås viser til i sitt spørsmål, er blant de planene jeg mener det er størst behov for å endre. Dette for å skape en større forutsigbarhet for beitenæring og for oppnåelse av rovdyrenes bestandsmål. Her er prioriterte beite- og rovdyrområder sterkt fragmenterte, og kunnskap om rovdyrenes biologi og områdebruk er i liten grad tatt hensyn til ved fastsettelsen av forvaltningsplanen.
Saksgangen i arbeidet med forvaltningsplaner er at Miljødirektoratet skal avgi en faglig uttalelse til et utkast til forvaltningsplan. Dette følger av rovviltforskriften § 6. Det er rovviltnemnden som til slutt vedtar forvaltningsplanen for sin region.
Gjeldende forvaltningsplan for region 7 er fra mars 2011. I sin uttalelse til forvaltningsplanen for rovvilt i region 7 av 2. mars 2011, viser Miljødirektoratet til at områdeavgrensingen nemnda har lagt til grunn i forvaltningsplanutkastet vil gjøre det vanskelig å følge opp forvaltningsstrategien og de nasjonale føringer som er gitt, samt å bidra til reduserte konflikter. Jeg er enig i de vurderinger Miljødirektoratet legger til grunn, og mener forvaltningsplanens avgrensing av områder prioritert til henholdsvis beitedyr og rovdyr i dag ikke er god nok til å få på plass en tydelig og forutsigbar soneforvaltning. Dette har bidratt til at situasjonen i deler av Nordland i dag er bekymringsfull, både for beitenæringen og for rovviltet.
Jeg mener på denne bakgrunn at Miljødirektoratet har håndtert saken på en god måte, og i tråd med rovviltforskriften og Stortingets føringer i rovviltforliket. Jeg forventer nå at den nye rovviltnemnda i region 7 følger opp oppfordringen om en tydeligere soneforvaltning, slik at tapene av beitedyr og konfliktnivået i regionen kan reduseres.