Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:975 (2015-2016)
Innlevert: 22.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil helse- og omsorgsministeren redegjøre for hva som er likt med ledelsesmodellen ved Ringerike sykehus (Vestre Viken HF) og ledelsesmodellen som er vedtatt i Helse Møre og Romsdal HF, hva slags (fag)områder stedlig leder ved Ringerike har ansvar for, og hvilke områder stedlig leder ikke har lokalt ansvar for?

Begrunnelse

Det vises til helse- og omsorgsministerens svar til undertegnede i spørretimen 13. april om stedlig ledelse. Av svaret kunne det oppfattes som at helse- og omsorgsministeren mente at ledelsesorganiseringen i Vestre Viken HF, "Bleikliamodellen'', er svært lik den organiseringen som nå planlegges i Helse Møre og Romsdal. Undertegnede legger til grunn at statsråden må gi korrekte opplysninger til Stortinget.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse Møre og Romsdal HF har i dag både gjennomgående og stedlige klinikker, og Helse Midt-Norge RHF har informert departementet om at de arbeider med ny organisasjonsmodell. Arbeidet er planlagt i to faser hvor første fase er å få på plass en ledergruppe med klinikksjefer.
Helse Møre og Romsdal HF har i en første fase besluttet å videreføre en modell med tverrgående klinikker og utvide den til også å omfatte kirurgisk virksomhet. I neste fase skal de beslutte hvordan stedlig ledelse skal organiseres. En evaluering viser at de tverrgående klinikkene i større grad enn de geografiske klinikkene har bidratt til måloppnåelse. De har også bidratt til å fremme samhandlingen på tvers av etablerte sykehusgrenser. Evalueringen peker på at en av svakhetene ved tverrgående klinikker er opplevelsen av manglende helhetsansvar for de ulike geografiske lokasjonene og at det er behov for stedlig ledelse og koordinering.
En av de store utfordringene, som også er vel kjent nasjonalt, er behovet for å binde sammen fagmiljøene på tvers av sykehusene. Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal HF har overfor tillitsvalgte, skissert flere mulige løsninger for stedlig ledelse, men ønsker å gjennomføre en bred prosess. Han har for eksempel skissert en mulighet hvor en av klinikksjefene også har et stedlig ansvar. Administrerende direktør er imidlertid klar på at valg av ledelsesform er tidsbestemt ut fra dagens situasjon, og at det på et senere tidspunkt hvor man har kommet lengre i funksjonsfordeling, samhandling og standardisering, godt kan tenke seg å organisere de somatiske klinikkene på de enkelte sykehusene for eksempel som i Vestre Viken HF.
Ved Vestre Viken HF har en organisert tverrfaglig spesialisert rusbehandling, psykisk helsevern, røntgen og laboratorium som gjennomgående klinikker, mens indremedisin, kirurgi, gynekologi og obstetrikk er organisert i felles klinikk på hvert av sykehusene.
Avslutningsvis vil jeg nevne at det finnes mange ulike organisasjonsmodeller ved norske sykehus, og alle er de valgt ut fra størrelse, kompleksitet og historisk kontekst. Helse Midt-Norge RHF har informert departementet om at målsettingen i Helse Møre og Romsdal HF er enhetlig ledelse, gjennomgående klinikker og en langt sterkere stedlig ledelse enn dagens situasjon.