Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:979 (2015-2016)
Innlevert: 25.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ulf Isak Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Isak Leirstein (FrP): Hva vil statsråden gjør for å sørge for at ortopedisk avdeling ved sykehuset i Østfold får de nødvendige ressursene for å kunne tilby en raskere behandling?

Begrunnelse

NRK kunne melde om at pasienter ved ortopedisk avdeling på sykehuset i Østfold har måtte vente flere uker på behandling. Det finnes ifølge NRK eksempler på at pasienter har måtte vente så lenge at brudd må brekkes opp igjen. Det er viktig for Østfolds innbyggere at fylkes sykehuspasienter for rask og trygg behandling for alle alvorlige helseproblemer og skader.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen ønsker ikke at noen skal vente unødvendig lenge på behandling. Vårt mål er å skape pasientens helsetjeneste. Gjennom konkrete reformer og styrking av sykehusene ønsker regjeringen å bidra til redusert ventetid og økt pasientbehandling ved norske sykehus. Regjeringen har allerede kuttet ventetider. Det står 42 000 færre i helsekø i dag enn for to år siden.
I spesialisthelsetjenestens etablerte styringsmodell har de regionale helseforetakene ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester for befolkningen i sin region, innenfor de økonomiske rammer som Stortinget bevilger til deres virksomhet. Spørsmålet om ressursfordeling mellom de enkelte sykehusene mv. besluttes av det regionale helseforetaket, mens beslutninger om ressursfordelingen innad i det enkelte sykehus eller helseforetak ligger til ledelsen av denne virksomheten.
Når det gjelder den aktuelle situasjonen ved Sykehuset Østfold, så opplever jeg at sykehusets ledelse har inntatt et aktivt forhold til å følge opp dette. De har vært tydelig på at de både har iverksatt og jobber med nye tiltak for å unngå situasjoner der pasienter må vente unødvendig lenge. Jeg kan forstå at det kan være sesongmessige variasjoner knyttet til denne type skader, for eksempel på dager hvor det er spesielt glatt eller i sommerferien med mange tilreisende til fylket, men det er likevel viktig at sykehuset tar høyde for slike normale variasjoner. Jeg har forstått at sykehuset siden påske ikke har hatt ventetider på denne typen operasjoner ved ortopedisk avdeling på grunn av for liten operasjonskapasitet, og at de nå setter inn flere tiltak for å unngå en ny opphopning til sommeren.
Jeg vil avslutningsvis minne om at det er åpnet en tilsynssak som vil gi en objektiv vurdering av om tilbudet ved Sykehuset Østfold er forsvarlig. Uansett konklusjon fra fylkeslegen, så oppfatter jeg at Sykehuset Østfold følger opp de bekymringsmeldingene som har kommet. Jeg forventer at summen av de tiltakene som sykehuset nå arbeider med bidrar til bedre behandling av denne pasientgruppen i fremtiden.