Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:980 (2015-2016)
Innlevert: 25.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Besvart: 02.05.2016 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): Er det noe i dagens regelverk som hindrer kommuner i å tillate omdisponering av jordbruksareal til juletreproduksjon?

Begrunnelse

Regjeringen skrev i melding til Stortinget, Meld. St. 31 -Garden som ressurs, marknaden som mål, at man ønsket å øke fleksibiliteten i bruk av jordbruksareal til juletreproduksjon. Samtidig opplever flere juletreprodusenter i flere kommuner at dette ikke er virkeligheten.
Omdisponering fra jordbruksareal til juletreproduksjon er ikke en varig omdisponering, og fører ikke til at jordbruksarealet føres ut av kategorien dyrkbar jord. Arealene kan når som helst dyrkes opp igjen og brukes til fôr- eller matproduksjon.
Det er viktig for norske juletreprodusenter å ha forutsigbare rammevilkår, og at man tilstreber lik praksis i kommunene. Juletreproduksjon krever planlegging og langsiktighet. Det er derfor viktig at kommunene er seg bevisst den fleksibiliteten de har når det kommer til det å gi juletreprodusentene gode rammer, langsiktighet og muligheter for å utnytte det potensialt som ligger i norsk juletreproduksjon. Dette kan gjøres gjennom å gi produsentene muligheten til å utnytte sine jordarealer på en best mulig måte, slik at inntektsgrunnlaget for gården bedres, og at det kommer flest mulig norske juletrær på det norske, og utenlandske markedet. Produksjon av juletrær i Norge dekker pr i dag langt ifra den norske etterspørselen. Det kan ikke Norge være seg bekjent av.

Jon Georg Dale (FrP)

Svar

Jon Georg Dale: Det er fastsett i jordlova § 9 at dyrka jord ikkje kan brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon, men at det i særlege høve kan verte gjeve dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva er grunnlag for at jordbruksinteressene bør vike.
Det er altså fullt mogleg for kommunar å gje løyve til omdisponering av jordbruksareal til juletreproduksjon om det er særlege grunner som taler for det. Det er imidlertid kommunane sjølve som må gjere denne vurderinga.
I samband med vurderinga av om det skal verte gjeve samtykke, skal det mellom anna takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. I rundskriv M-1/2013 er det lagt til grunn at mellom anna planting for juletreproduksjon er ein bruk som inneber at areala kan verte ført attende til jordbruksproduksjon. Det er kommunane som avgjer ein søknad om omdisponering, og kommunen tek i samband med denne avgjerda også stilling til om det skal fastsetjast tidsfrist for omdisponeringa.
I Meld. St. 31 (2014-2015), som spørsmålsstiller viser til, er det gitt signal om at regjeringa ønskjer å leggje til rette for justeringar i praksis når kommunen fastset ein tidsfrist for omdisponeringa. Justeringa av signala om praksis må skje ved å endre rundskriv M-1/2013, og må byggje på føresetnadene i stortingsmeldinga om at det må vere aktiv juletreproduksjon på arealet. Departementet vil i nær framtid innarbeide den aktuelle vurderinga i rundskrivet.