Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:981 (2015-2016)
Innlevert: 25.04.2016
Sendt: 25.04.2016
Besvart: 02.05.2016 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Er dette en ny praksis hvor departementet vil sørge for økte uttak av rovvilt, eller er det et unikt tilfelle, og hvilke faglige vurderinger lå eventuelt til grunn for at denne saken fikk departementet til å instruere Miljødirektoratet?

Begrunnelse

En bjørn har vært observert i Mykleby beitelags beiteområde. Det har blitt søkt om fellingstillatelse fra Stor-Elvdal kommune, da dette er et prioritert beiteområdet med tidligere skadehistorikk. I en artikkel på nrk.no 21. april beskrives det som Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, kaller en spesiell praksis, hvor KLD har instruert Miljødirektoratet til å gi fellingstillatelse på en bjørn. Ifølge artikkelen ble instruksen sendt etter at grunneier Anders Kiær tok kontakt med statssekretær Lars Andreas Lunde på Høyres landsmøte, og senere henviste til samtalen ovenfor Miljødirektoratet.

Vidar Helgesen (H)

Svar

Vidar Helgesen: Stortingets enstemmige rovviltforlik i 2011 påpeker viktigheten av å føre en tydelig soneforvaltning, noe som innebærer at rovdyr og beitenæring gis prioritet i ulike områder. I områder prioritert til rovdyr skal beitenæring og andre interesser tilpasses rovviltforekomsten og terskelen for uttak skal være høy, mens terskelen for å tillate uttak av rovdyr er lav i områder prioritert til beite.
Denne regjeringen har en lav terskel for uttak av rovvilt i prioriterte beiteområder. Regjeringen har dessuten senket terskelen noe for uttak av rovvilt i prioriterte beiteområder i forkant av beitesesongen når dette vurderes som nødvendig for å hindre større fremtidige skadesituasjoner på beitedyr. Skjønnsvurderingene knyttet til hvilke rovdyr som utgjør et skadepotensial har i oppfølgingen av rovviltforliket i 2011 blitt mye debattert, og Klima- og miljødepartementet sendte derfor den 9. juli 2014 ut et brev til samtlige rovviltmyndigheter med nærmere beskrivelse av sentrale momenter i disse skjønnsvurderingene. I dette inngår blant annet juridiske rammer og vurderinger knyttet til områdets prioritet i forvaltningsplanene, bestandssituasjonen, hensynet til verdifulle individer, årstid, geografi, skadeomfang og skadeutvikling. Dette skal fortsatt være førende for rovviltmyndighetenes vurderinger i slike saker.
Som overordnet myndighet er det anledning til å instruere underliggende etater i enkeltsaker, selv om det er sjelden dette gjøres. I denne konkrete saken, som representanten Marit Arnstad viser til, ble det vurdert som hensiktsmessig med en instruks for å sikre rask felling av en bjørn som i forkant av beitesesongen befant seg i et prioritert beiteområde. Dette innebærer ikke etablering av en ny praksis fra departementets side Vårt utgangspunkt er de føringer som er gitt forvaltningen i brevet av 9. juli 2014.