Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:985 (2015-2016)
Innlevert: 26.04.2016
Sendt: 26.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Fredric Holen Bjørdal (A)

Spørsmål

Fredric Holen Bjørdal (A): Politidirektoratet avviser alle potensielle lokalitetar nord for Lillehammer i innstilling til plassering av senter for lønn og rekneskap i politiet, sendt på høyring 25.april.
Meiner statsråden at hans direktorat med dette grepet følgjer regjeringa sin politikk om at nye og omlokaliserte statlege arbeidsplassar skal plasserast utanfor Oslo-området?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Politidirektoratet gjennomfører nå en bred gjennomgang og omstrukturering av etatens administrative funksjoner. Dette er et viktig ledd i gjennomføringen av nærpolitireformen. Det er besluttet at flere administrative tjenester skal organiseres som fellestjenester i politiet.
Stortingets behandling av Prop. 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen) ga tilslutning til at Politidirektoratet har fullmakt til å lokalisere administrasjonssteder, driftsenheter og tjenestesteder, jf. Innst. 306 S (2014-2015). I tillegg har Justis- og beredskapsdepartementet presisert overfor Politidirektoratet at «Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tjenesteproduksjon» skal legges til grunn i vurderingene av alternative lokaliseringer for ny fellesenhet for lønn- og regnskap i politiet.
Politidirektoratet har i sitt arbeid lagt retningslinjen til grunn i sin utredning, og deres vurdering og tilråding er nå sendt på offentlig høring. Høringsfristen er 6. juni.
Jeg forventer at den pågående høringen vil gi nyttige innspill fra høringsinstansene. Det er viktig for meg at Politidirektoratet sørger for å ha gode prosesser knyttet til etableringen av ny fellesenhet for lønn og regnskap, samt at høringsinnspillene vurderes grundig før endelig beslutning om lokalisering fastsettes.
Regjeringen er opptatt av å lokalisere nye og eksisterende arbeidsplasser utenfor Oslo og mener det er viktig at denne intensjonen også følges opp ved lokalisering av enheter i underliggende etater i den grad det er mulig.
Det endelige resultatet av omlokaliseringen av lønns- og regnskapssenteret vil bero på en konkret vurdering, som det er vanskelig å si noe på nåværende tidspunkt.