Skriftlig spørsmål fra Freddy de Ruiter (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:988 (2015-2016)
Innlevert: 26.04.2016
Sendt: 26.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Freddy de Ruiter (A)

Spørsmål

Freddy de Ruiter (A): Helsedirektoratet fikk i desember 2014 midler til å etablere videreutdanning i barnepalliasjon. Oppdraget ble definert, 1,5 mill. avsatt mars 2015. Først 30.10 ble det avholdt et møte med fire høyskoler. Knappe tre uker etterpå sendte direktoratet brev til HiO, der de ber HiO om å etablere en slik utdanning. Etter det jeg kjenner til har ingen formelt fått mulighet til å søke om å opprette denne utdanningen. Oppdraget er gitt uten utlysing.
Hvordan kan departementet gi et så stort oppdrag uten utlysning i henhold til lov om offentlige anskaffelser?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Anskaffelser innen statens juridiske person kan foretas i egenregi, uten at anskaffelsesregelverket får anvendelse. Universitetene og høgskolene er ikke organisert som selvstendige rettssubjekt og regnes derfor som en del av staten. Det betyr at det er mulig for Helsedirektoratet å tildele oppdrag til en statlig høgskole, uten kunngjøring og konkurranse i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Helsedirektoratet hadde en god prosess i forkant av tildelingen av oppdraget om etablering av et videreutdanningstilbud i barnepalliasjon på masternivå. Helsedirektoratet hadde blant annet et dialogmøte med fire aktuelle høyere utdanningsinstitusjoner.
Høgskolene ble videre vurdert ut fra høgskolens kompetanse og erfaring i masterutdanning, høgskolens mulighet til å kunne oppfylle videreutdanningens medisinske krav som er spesielt for barn, og høgskolens mulighet til å starte videreutdanningen i løpet av 2016.
Høgskolen i Oslo og Akershus ble vurdert å være den utdanningsinstitusjonen med best forutsetning til å kunne etablere denne videreutdanningen, og Helsedirektoratet inngikk avtale med Høgskolen i Oslo og Akershus i desember 2015.