Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:990 (2015-2016)
Innlevert: 26.04.2016
Sendt: 27.04.2016
Besvart: 04.05.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Vil statsråden vurdere å gjere det enklare for arbeidstakarar som har mista jobben å få støtte til fornying av nødvendige lisensar som trengs for å kome tilbake i arbeid?

Begrunnelse

20. april fortalte NRK Sogn og Fjordane om arbeidslause sjøfolk som slit med å få støtte frå Nav til å gjennomføre nødvendige kurs for å halde på sertifisering til å jobbe på sjøen. Slike kurs, som ein må ta med jamne mellomrom, dekkar normalt arbeidsgjevar kostnaden ved. For dei mange som no mistar jobben langs kysten, kan kostnaden ved å fornye lisensar kome opp i titusenvis av kroner. Dette er tøft å bere for mange, samstundes som manglande lisensar gjer det vanskelegare å finne ny jobb innanfor same bransje. Før året er omme må 23 000 sjøfolk oppdatere sertifikata sine. For dei mange som no er oppsagt eller permittert, kan dette bli ein uoverstigeleg kostnad. Men utan oppdaterte lisensar er det å få ny jobb atskilleg meir krevjande.

Anniken Hauglie (H)

Svar

Anniken Hauglie: Regjeringa er oppteken av å føre ein aktiv arbeidsmarknadspolitikk, og leggje til rette for at personar som fell ut av arbeid eller står utanfor arbeidslivet får hjelp til å kome i arbeid. I år har talet på tiltaksplassar for ledige vore auka med 4 000 plassar samanlikna med 2015.
I si grunngjeving for spørsmålet viser representanten til arbeidsledige sjøfolk som har behov for nødvendige kurs. Arbeidsmarknadstiltaka skal bidra til å styrkje deltakarane sine sjansar for å få eller halde fram i arbeid. I denne saka må tildeling av arbeidsmarknadstiltak skje utifrå ei individuell vurdering av behov der bruk av til dømes AMO-kurs kan oppfattast som nødvendig og føremålstenleg for at den ledige skal kome tilbake i inntektsgjevande arbeid. Slike individuelle behovsvurderingar må og gjelde for ledige sjøfolk.
Arbeidsmarknadstiltaka, medrekna opplæringstiltaka i regi av Arbeids- og velferdsetaten, er regulert i ei eiga forskrift. Arbeids- og velferdsdirektoratet har utarbeidd utfyllande reglar til denne forskrifta. Dette regelverket ligg til grunn for etaten sine vurderingar for når ledige treng tiltak og opplæring.
Innanfor forskrifta og etaten sine retningslinjer kan ein tilby ledige kortare kurs, til dømes opplæring som kvalifiserer til ulike former for sertifikat.
Slik opplæring kan organiserast av Arbeids- og velferdsetaten som kurs for ei gruppe av deltakarar, eller som ein AMO-plass tilrettelagd for den einskilde ledige.