Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:994 (2015-2016)
Innlevert: 27.04.2016
Sendt: 27.04.2016
Besvart: 06.05.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Vil helseministeren gjøre noe for å forhindre en reduksjon av antall ambulansefly i Alta?

Begrunnelse

Saken har vært behandlet i Vest-Finnmark regionråd, samt vært omtalt i Altaposten. Regionrådet uttrykker sterkt bekymring for at akuttberedskapen er redusert ved at ett av de to flyene er tatt ut av døgnberedskap.
Jeg er enig med Vest-Finnmark regionråd når de uttrykker bekymring for denne reduksjonen av ambulansefly vi nu ser skje. Vi vet at struktur og kapasitet i ambulanseflytjenesten i Finnmark har en livsviktig funksjon for å sikre akuttberedskapen i fylket.
Som statsråden kjenner til, så har kommuner i fylket varierende legedekning, fasiliteter og spesialkompetanse. Store avstander og værutfordringer gjør at det er begrensede alternativer til lufttransport.
Det er allerede fjernet et fly fra døgnberedskapen. Dette skaper en sterk bekymring både i kommunene, men ikke minst hos befolkningen.
Jeg håper at Statsråden ikke vil være kjent med å redusere tilbudet av viktig akuttberedskap i Finnmark.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste (Luftambulansetjenesten ANS) skal på vegne av de fire regionale helseforetakene inngå ny avtale om kjøp av ambulanseflytjenester for beredskap og planlagte oppdrag i luftambulansetjenesten. Dagens avtale utløper 30. juni 2019. I løpet av sommeren 2017 skal det inngås nye avtaler for perioden fra og med 1. juli 2019, med varighet frem mot 2030.
Helse- og omsorgsdepartementet har innhentet informasjon fra Helse Nord RHF om de vurderinger som er gjort i forbindelse med strategiarbeidet for flyambulansetjenesten 2019 – 2030. Helse Nord RHF har vurdert helheten i ambulansetjenesten for området, og innspill om å flytte dagflyet i Alta til Tromsø baseres på flere forhold:

•Tromsø er et strategisk knutepunkt for flyambulansetjenesten
•Ved behov for høyere kompetanse og spesialutstyr (f.eks. kuvøse) befinner dette seg i Tromsø
•Virksomhetsdata for Alta fly 2 (dagflyet) de siste 3 år viser at 75% av aktiviteten berører Tromsø
•Spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta/Vest-Finnmark styrkes
•Nytt redningshelikopter i Banak vil gi økt tilgjengelighet
•Både Alta og Hammerfest kan nås med ambulansehelikopter fra Tromsø
•Bilambulansetjenesten er relativt godt dimensjonert
•Alta har flyplass med lang rullebane slik at ambulansefly type jet kan lande
•Ved behov for legeledsaging av pasient vil fly/lege komme fra Tromsø (uavhengig av flytype)
•Alternativ mottakssykehus til Hammerfest er Tromsø

Helse Nord RHF mener at flytting av dagflyet i Alta til Tromsø og omgjøring til døgn jetfly vil styrke luftambulansetjenesten i Finnmark. Sett fra Tromsø og nordover vil man øke fra tre fly samt dagfly til fire døgnfly. Sett i et helhetlig perspektiv vil summen av ny helikopterbase på Evenes (avlaster også helikopter i Tromsø og frigjør kapasitet nordover), nytt redningshelikopter i Lakselv (Banak) fra ca. 2019 og jetfly i Tromsø gi et bedre tilbud til befolkningen.
De primære prehospitale ressursene vil alltid være bil- og båtambulanse og legevakt. Luftambulansetjeneste er en viktig tilleggsressurs som er avhengig av værforhold og åpne flyplasser. Helse Nord RH understreker at det fremdeles skal være et ambulansefly stasjonert i Alta med tilstedevakt døgnet rundt.
Helse Nord RHF har identifisert tiltak som vil styrke medisinsk beredskap i nordre og østre del av Finnmark. Dette vil bli håndtert i dialog med Finnmarkssykehuset.
Innføring av et langdistansefly i Tromsø (jet) vil generelt effektivisere tjenesten (distanse, plass i sykekabin, hastighet mv.). Endringen er også strategisk viktig for å kunne ivareta en enda bedre luftambulanseberedskap for befolkningen på Svalbard.
Når nødvendige beslutninger foreligger, vil endringer skje fra juli 2019 etter at anskaffelsesprosessen er ferdigstilt.
Jeg legger til grunn at Helse Nord har gjort en helhetlig vurdering som samlet vil styrke ambulansetjenesten i området.