Skriftlig spørsmål fra Tone Merete Sønsterud (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:997 (2015-2016)
Innlevert: 27.04.2016
Sendt: 27.04.2016
Besvart: 06.05.2016 av finansminister Siv Jensen

Tone Merete Sønsterud (A)

Spørsmål

Tone Merete Sønsterud (A): Østfold: 52. Hedmark: 0.
Mener statsråden det er en riktig prioritering at Hedmark ikke får tildelt en eneste av de 52 stilingene som er tildelt Tollregion Øst-Norge for å styrke grensekontrollen?

Begrunnelse

Problemene med smugling og annen grenserelatert kriminalitet har vokst de siste årene, og det er bevilget penger til 128 nye stillinger til grensekontroll inneværende år. 52 av dem er tildelt Tollregion Øst-Norge. Ingen av dem går til Hedmark. Samtlige årsverk plasseres i Østfold ved Svinesund og Ørje. Svinesund er den mest trafikkerte grenseovergangen med 2,68 millioner passerende kjøretøy årlig, Magnormoen (Hedmark) er nummer to med 1,37 millioner passeringer og Ørje har 1,19 millioner. Mange mener nå at tollerne i Hedmark får mer å hanskes med enn de har kapasitet til å håndtere framover. Profesjonelle smuglere driver utstrakt planleggings- og rekognoseringsarbeid før de sender sine sjåfører avgårde med ulovlig last. Når overvåkningen i Østfold får en stor opptrapping, mens ressurssituasjonen i Hedmark står på stedet hvil, er det naturlig å tro at flere smuglere vil velge en av de 37 grensekryssende veier som finnes i Hedmark. Det hjelper lite å ha kameraovervåkning hvis det ikke er folk å sende ut når det oppdages noe mistenkelig.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Regjeringen gjennomfører nå den største satsningen på Tolletatens grensekontroll i moderne tid. Vi får flere tollere på grensen, bedre utstyr med kameraer på alle landeveis grenseoverganger og en kraftig styrking av etatens etterretningskapasitet, Dette er områder som Tolletaten selv har pekt på som de viktigste områdene å styrke.
Tolletaten har i statsbudsjettet for 2016 fått en særskilt bevilgning på 91,5 mill. kroner til å styrke etatens grensekontroll. Dette innebærer blant annet 123 nye tjenestemenn i grensekontrollen og kameraer på alle kjørbare grenseoverganger, et arbeid som skal være ferdigstilt i 2019.
Det stemmer at tollregion Øst-Norge har fått tildelt 52 av disse 123 årsverkene. Av disse er 30 øremerket døgnkontroll på Svinesund og Ørje, jf. omtale i Prop. 1 S (2015--2016). Årsaken til at etaten selv foreslo døgnkontroll på nettopp Svinesund og Ørje, er tollfaglige risikovurderinger. De resterende 22 skal dekke etatens behov for mobile kontrollgrupper i regionen. Kontrollgruppene og økt tilstedeværelse vil dekke hele regionen, og utgjør en styrking av grensekontrollen også i Hedmark. Jeg er kjent med at det som del av styrking av grensekontrollen allerede er tilsatt tre tjenestemenn, og at elet også er utlyst ytterligere stillinger med tjenestested i Hedmark.
I tildelingen av 123 nye årsverk til Tolletaten ligger det noen bindinger, som døgnkontroll på Svinesund og Ørje, styrket bemanning på flyplasser og opprettelse av etterretnings- og analysesenter. Når elet gjelder fordelingen av øvrige tjenestemenn, da særlig knyttet til mobile kontrollenheter, har verken Stortinget eller Finansdepartementet lagt føringer på dette. Det er avgjørende at slike beslutninger tas der kunnskapen om de utfordringer etaten står ovenfor er best. Beslutning om fordeling mellom de enkelte tollregionene tas av tolldirektøren, mens regionsdirektørene er ansvarlige for å disponere disse tjenestemennene til det beste for sin region som helhet. Jeg mener en slik delegering er den beste måten å sikre at vi får en best mulig utnyttelse av de ressursene etaten er tilført.