Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:998 (2015-2016)
Innlevert: 27.04.2016
Sendt: 27.04.2016
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 04.05.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Stortinget har vedtatt et pilotprosjekt mrd bruk av velferdsobligasjoner. Foreløpig virker det som om regjeringen fortsatt ikke har startet opp dette. Det er viktig at dette kommer i gang.
Hvordan følger statsråden opp dette anmodningsvedtaket: «Stortinget ber regjeringen sørge for at det etableres et pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner (SIB) som modell. Dette for å sikre bedre forebygging av og mindre tilbakefall til kriminalitet i aldersgruppen 18-30 år.»?

Begrunnelse

Merknad fra justiskomiteens innstilling til statsbudsjettet for 2016:
Komiteen viser til at Stortinget enstemmig har bedt regjeringen om å sørge for at det etableres et pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner (SIB) som modell for å sikre bedre forebygging av og mindre tilbakefall til kriminalitet i aldersgruppen 18–30 år, for derigjennom å bidra til reduserte offentlige utgifter. Komiteen har merket seg at Arbeids- og velferdsdirektoratet de siste 2 årene gitt oppstartstøtte til en forstudie om dette. Komiteen ber regjeringen om å sikre at dette arbeidet videreføres og at henholdsvis Justis -og beredskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet koordinerer innsatsen for å sikre at slikt prosjekt er på plass i løpet av 2016.

Merknader fra Innst. 305 S (2014-2015):

Komiteen viser til at kriminalitet koster det enkelte kriminalitetsoffer og Norge betydelig lidelse og økonomisk tap. Komiteen har merket seg at enkelte organisasjoner som arbeider med å rehabilitere og tilbakeføre kriminelle til samfunnet, opplever at det ofte er mengden aktivitet som måles, ikke hvorvidt de skaper suksesshistorier hvor eks-innsatte lykkes. Tilbakefallet til kriminalitet for tidligere straffedømte mellom 18 og 30 år er fortsatt for høyt. Komiteen peker derfor på at fokus rettet mot forebygging og bedre rehabilitering er svært viktig for å oppnå lavere tilbakefall til kriminalitet, for derigjennom å frigjøre nødvendig kapasitet i kriminalomsorgen.
Komiteen har i denne sammenheng merket seg stiftelsen Way Backs påpekning av at dagens system mangler gode incentiver som belønner prosjekter som fungerer og derfor ønsker å etablere et pilotprosjekt med såkalte «velferdsobligasjoner – Social Impact Bonds (SIB)». SIB er en avtale mellom minst tre parter – tjenesteleverandør(er), private investorer og offentlig kjøper(e) av tjenester – der betalingen er avhengig av oppnådde resultater. Komiteen viser til at det da er de private investorene som bærer risikoen for manglende måloppnåelse. Tjenesteleverandøren (ofte ideelle virksomheter) vil uansett få betalt for sine tjenester, samtidig som det vil være en form for resultatbasert finansiering. Dersom resultatene er nådd på slutten av avtaleperioden, får investoren tilbakebetalt sin investering fra det offentlige.
Komiteen har videre registrert at Arbeids- og velferdsdirektoratet har støttet starten på en forstudie knyttet til dette arbeidet. Komiteen oppfatter dette som et viktig nybrottsarbeid som fortjener støtte også fremover og ber derfor regjeringen legge til rette for at pilotprosjekter som dette etableres i Norge.
Komiteen fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at det etableres et pilotprosjekt med bruk av velferdsobligasjoner (SIB) som modell. Dette for å sikre bedre forebygging av og mindre tilbakefall til kriminalitet i aldersgruppen 18–30 år.»

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: For ordens skyld nevner jeg at spørsmålet er overført fra arbeids- og sosialministeren til justis- og beredskapsministeren.
Bruk av velferdsobligasjoner som finansieringsmodell i forbindelse tilbakeføring av domfelte er en spennende ide. Jeg setter i denne sammenheng pris på representantens engasjement for å fremme innovasjon på dette området.
Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har satt i gang et samarbeid der de ser nærmere på hvordan finansieringsmodellen kan benyttes i tråd med Stortingets anmodningsvedtak. Regjeringen vil redegjøre nærmere for dette i Prop. 1 S (2016-2017) for de respektive departementene.
Bruk av velferdsobligasjoner er en annerledes måte å finansiere velferdstjenester på enn det som er vanlig praksis i Norge. Modellen stiller derfor nye krav til både oppdragsgiver og tjenesteleverandører. I tillegg er man avhengig av å finne investorer til å finansiere tjenestene. Det bør i denne sammenhengen understrekes at erfaringene internasjonalt knyttet til bruk av velferdsobligasjoner på dette området er begrensede.
Det er derfor mange vurderinger og avklaringer som må gjøres i forkant av en slik pilot slik at tiltaket kan innrettes på best mulig måte. Jeg kan i denne forbindelse informere om at selskapet Sosial finansiering AS, tidligere Framdrift Aktivitet, har mottatt tilskudd til sosialt entreprenørskap fra Arbeids- og velferdsdirektoratet siden 2014. I 2016 ble selskapet tilført 400 000 kroner i ordinært tilskudd.
Sosial Finansiering arbeider med å legge til rette for bruk av velferdsobligasjoner som et supplement til måten sosialt arbeid er finansiert på i dag. De planlegger i samarbeid med Kristiansand kommune å gjennomføre et pilotprosjekt der velferdsobligasjoner benyttes for å finansiere kriminalitetsforebyggende arbeid i Kristiansand. Erfaringene som gjøres i denne sammenheng vil kunne gi nyttig kunnskap både for det offentlige og for potensielle tjenesteleverandører.