Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1015 (2015-2016)
Innlevert: 29.04.2016
Sendt: 29.04.2016
Besvart: 06.05.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle de som opplever en langt dårligere DAB-dekning enn FM-dekning får et like godt digitalt radiotilbud, som Stortinget har fastslått, før FM-nettet slukkes?

Begrunnelse

På mitt spørsmål til kulturministeren 08.04.16 om statsråden vil utsette slukkingen av FM-nettet til kravet om like godt digitalt radiotilbud som Stortinget fastslo ved behandling av St.meld. 8 (2010-2011) er nådd, svarer ministeren at det ikke er noe grunnlag for å utsette digitaliseringen.
Ministeren viser til at på bakgrunn av faglige vurderinger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet så har regjeringen konkludert at kriteriene er oppfylt og at det riksdekkende radionettet kan digitaliseres etter en regionvis plan i løpet av 2017.
Vi får mange tilbakemeldinger fra radiolyttere, over hele landet, som har FM-dekning og opplever en dårlig eller ikke-eksisterende DAB-dekning. For de hjelper det lite å høre at kriteriene er oppfylt og at DAB-dekningen er godt utbygd. Ikke eksisterende eller DAB-dekning langt under FM-kvaliteten kan umulig bli forstått som noe annet enn et dårligere tilbud enn dagens FM-nett for de det gjelder. Stortinget har slått fast at utbygging av DAB ikke skulle gi et dårligere tilbud enn dagens FM-nett.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Jeg viser til at et bredt stortingsflertall i 2011 sluttet seg til kravet om at NRKs del av DAB-nettet, den såkalte Regionblokka, per 1. januar 2015 skulle ha en befolkningsdekning som minst tilsvarte befolkningsdekningen til NRK P1 i FM-nettet. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har konkludert med at NRK P1 i FM-stereo har en befolkingsdekning på 98,6 %, mens NRKs DAB-nett hadde en befolkningsdekning på 99,5 % per 1. januar 2015. Nkom har videre konkludert med at veidekningen i DAB-nettet er noe bedre enn veidekningen for NRK P1 i FM-stereo.
Som jeg viste til i mitt svar til spørsmål nr. 879, vil NRK i løpet av 2016 fase inn et betydelig antall nye sendere som vil gjøre dekningen bedre enn dekningskravet et bredt stortingsflertall sluttet seg til i 2011.
NRK vil dessuten fortløpende vurdere behovet for ytterligere sendere slik at DAB-nettet får best mulig dekning.
Videre vil Statens Vegvesens installere DAB-sendere i de viktigste tunellene i riksveinettet i tiden frem mot FM-nettets avvikling i 2017. Når tunellene er ferdig utbygd vil dekningsforholdene på riksveinettet bli bedre.